Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ

Zainteresowania naukowe

 • socjologia oświaty
 • socjologia masowego komunikowania
 • metody badań socjologicznych

Publikacje

Monografie i redakcje prac zbiorowych
 • Społeczne determinanty wyboru zawodu. Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975, s. 115.
 • Oświata i procesy rozwoju społecznego: przypadek Polski. Studium socjologiczne. Kraków: nakładem UJ, Rozprawy Habilitacyjne nr 259, 1993, s. 145
 • M. Niezgoda (red.), The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Sociological Seminar Kraków 18-20 September 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 185, 2004
 • Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi Wydawnictwo UJ. Kraków 2004.
 • Wybory samorządowe w małej gminie. Praca pod redakcją M. Niezgody, T. Chrobaka, A. Marcinkowskiego, P. Długosza. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Mitel 2006
 • L. H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH w Krakowie prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 552, 2006
 • Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 200, 2007
 • Johann Bacher, Jaroslaw Górniak, Marian Niezgoda (red.), Slected Papers in Education, Labour Market and Criminology, Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität, Linz Trauner Verlag, vol. I, ss. 124, 2009
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), Culture In Transition – Transition In Culture. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology, ss. 216, 2009
 • 14. Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: NOMOS 2010, ss. 440
 • Piotr Długosz, Marian Niezgoda, Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia, Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońśkiego 2010, ss. 185
 • Marian Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Kraków 2011 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 432
 • P. Georgievski, G. Mladenovski, M. Taševa, M. Niezgoda, J. Bacher, M. Serafimova, M. Jeftić, B. Galić (red.), Socjologiata i opštesvenite promeni. 30 godini studii po sociologija na filozofskiot fakultet vo Skopje. Skopje 2011 Filozofski Fakultet ss.424
 • Johann Bacher, Jaroslaw Górniak, George Mladenovski, Marian Niezgoda, Bernard Prosch (red.), Slected Papers in Education, Labour Market and Criminology, Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität, Linz Trauner Verlag, Vol. II ss. 180, 2011

Najważniejsze publikacje
 • Polskie szkolnictwo wyższe w stanie kryzysu. Próba diagnozy i wyjaśnienia. Życie Szkoły Wyższej r. 37 (1989), z. 12, ss. 5-16
 • Małe miasto jako środowisko wychowawcze. [w:] W. Kwaśniewicz, K. Frysztacki (red.), Przemiany społeczności miejskich w PRL. Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. ss. 191-200
 • Polskie szkolnictwo wyższe wobec wyzwań współczesności czyli o warunkach, jakie należy spełnić by im sprostać. (w): J. B. Sobczak (red.), Społeczeństwo polskie. Wyzwania i dylematy rozwojowe. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1991. ss. 172-196
 • Sistema oswity jak zasib formuwannia osobistosti. „Problemi Fiłosofii". Osobistost i demokratizacija. Vipusk 89, Kijiv. 1991. ss. 73-81
 • Education at the Crossroads. (w): J. Szmatka, Z. Mach, J. Mucha, (red.), Eastern European Societies on the Treshold of Change. Lewiston: The Edwin Mellen Press 1993 (wraz z A. Kosiarz-Stolarską). ss. 277-293
 • Współczesne nurty teoretyczne w socjologii oświaty. Forum Oświatowe nr 1 1994 ss. 55-79
 • Un defi europeén: la crise d'identité nationale. [w :] Mileva Gurovska (red.), L'Europe élargie e ses défis. Actes du seminaires europeén. Skopje 2008 Université « Saints Cyril et Methode » Faculte de Philosophie, CEDIMES
 • Culture and National Integration. The Polish Case. Sociološka Revija 1/1996 ss. 47-59
 • Oświata i rynek - w kierunku rynkowego modelu oświaty. Zarządzanie i Edukacja nr 2 1999 ss. 77-90
 • Rzeczywistość społeczna czy rzeczywistość telewizyjna. [w:] W. Dudek (red.), Radio i telewizja – informacja, kultura, polityka. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice: Wydawnictwo UŚ, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1821, 2000. ss. 67-76
 • Konflikt kulturowy czy konflikt w kulturze? O dylematach współczesnej kultury. [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2000. t. II, ss. 149 – 158
 • Transformacja – rynek – edukacja – młodzież. O warunkach społecznych kształtujących szanse życiowe współczesnej młodzieży Polski. [w:] Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2003, ss. 111-122
 • Nieznośna gwałtowność przemian. [w:] L. Haber (red.), Humanista w uczelni technicznej. ss. 175-182, Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
 • Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rzeczywistość? [w:] L. H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Idea czy rzeczywistość? Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2004 ss. 121-130
 • Education in Transition: the Polish Case. [w:] M. Niezgoda (red.), The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Sociological Seminar Kraków 18-20 September 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2004 ss. 132-149
 • European integration as a challenge for Polish universities. [w:] G. V. Makovich (red.) The Common European Space of Education, Science and Culture. Collection of Scientific Articles. Chelyabinsk: Southern Ural State University, 2005 ss. 40-45 (wraz z M. Flis)
 • Edukacja w społeczeństwie wiedzy, czyli o zmienionych warunkach działania szkoły. [w:] A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska (red.) Edukacja w cywilizacji XXI wieku, Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności 2005, ss. 19-32
 • Education and the Europe of knowledge project: new challenges for educational systems [in] European Integration: Polish and Mecedonian Experience. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Sociology (2006) ss. 43-63
 • Nowe pogranicze, wyzwania integracji europejskiej i problemy pluralizmu kulturowego i tożsamości narodowej. [w:] M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicze Polski w integrującej się Europie. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2007
 • Nauczyciel: zawód czy misja? [w:] A. Siwik (red.), Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007 (ss. 285-296)
 • Globalization and National Integration versus Canon of National Culture: the Crisis of National Identity and the Role of School Programs w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Culture in Transition – Transition in Culture. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology 2009, 134-150
 • Pomiędzy badaniami nad komunikacja masową a teorią mediów masowych. [w:] M. S. Szczepański, J. Wróblewska-Jachna (red.), Społeczności lokalne i regionalne – metamorfozy tożsamości zbiorowych. Księga Jubeliuszowa dedykowana profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2009, ss. 99-112
 • Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem i interpretacją. Dylematy metodologiczne współczesnej socjologii. [w:] A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła (red.), Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Bielsko-Biała, ATH 2009, ss. 35-46
 • Education in a Global and Media-Oriented Society: A Clash of Value Systems? [w:] Johann Bacher, Jaroslaw Górniak, George Mladenovski, Marian Niezgoda, Bernard Prosch (red.), Slected Papers in Education, Labour Market and Criminology, Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität, Linz Trauner Verlag, Vol. II 2011

Obecnie realizowane projekty

 • Konstruowanie tożsamości narodowej: przykład Macedonii (badania własne)
 • Młodzież jako kategoria socjologiczna współczesne problemy badań na młodzieża (badania własne)

Zrealizowane projekty

 • Power and Influence i Social Structure: New Theoretical Research Program (grant promotorski 1 H02E 008 19) (18/20.01.2005) (Kinga Wysieńska), 2003-2005.
 • Akademicka Społeczność Informacyjna. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne na przykładzie środowiska krakowskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie) − koordynacja badań w nad studentami UJ i nad zmianami stylu życia (2004).
 • Koordynacja badań ogólnopolskich „Nauczyciele 2004" realizowanych na zlecenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i ZNB Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2004-2005).
 • Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu (grant promotorski 1 H02E 037 27) (20.10/16.11.2006), Piotr Długosz, 2005-2006.
 • Projekt badawczy własny 1 H02E 039 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja 1215/H03/2006/30) „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce" – kierownik projektu (315 000 PLN), 2006-2009.
 • Społeczna przestrzeń Internetu. (grant promotorski 1 H02E 047 28) (10.01/17.01.2008), Magdalena Szpunar, 2006-2007.