Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane projekty zrealizowane

Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020

 • Kierownik projektu: dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
 • Członkowie zespołu:
  prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  dr hab. Piotr Nowak
  dr Anna Witowska-Jastrzębiec
  mgr Adam Dąbrowski.
 • Czas trwania projektu: 2015 - 2018


Opis:

SUFISA ma na celu wskazanie praktyk i polityk, które wspierają zrównoważony rozwój producentów rolnych w odniesieniu do kompleksowych wymagań polityk wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również negatywnych efektów funkcjonowania rynku oraz globalizacji. Wiedza na temat sił rynkowych oraz innych czynników istnieje obecnie w bardzo fragmentaryczny sposób. Grupy producentów rolnych i regiony nie były dotąd w wystarczający sposób analizowane w kontekście warunków rynkowych, które ostatnio uległy zmianie. Ponadto niewiele informacji jest dostępnych na temat powiązań pomiędzy czynnikami, przyszłymi możliwościami oraz zagrożeniami, które powinny zostać uwzględnione w całościowej analizie. Realizacja projektu SUFISA bazuje na ścisłej współpracy z podmiotami ze sfery producentów, instytucji tworzących odpowiednie polityki oraz przedstawicielami rządowych i pozarządowych organizacji. Powiązanie teoretycznych analiz oraz uczestnictwa wielu aktorów ze wspomnianych struktur jest warunkiem wstępnym wskazania na działania i polityki ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym rezultatom funkcjonowania rynku, tak aby zapewnić zrównoważoną działalność rolników i rybaków.

Pięć szczegółowych celów projektu SUFISA obejmuje:

 1. Konstrukcję schematu pojęciowego wiążącego negatywne aspekty funkcjonowania rynku oraz wymogów konstruowania polityk, które są w stanie zapewnić funkcjonowanie gospodarstw rolnych.
 2. Badanie istoty negatywnych aspektów funkcjonowania rynku, wymogów polityk oraz ich konsekwencji w odniesieniu do specyficznych produktów i regionów.
 3. Analizę wpływu negatywnych aspektów funkcjonowania rynku oraz wymogów polityk na funkcjonowanie oraz sprawność rolników.
 4. Identyfikację zrównoważonych praktyk i polityk w sektorach rolnictwa i rybołówstwa oraz produkcji żywności, które są czynnikiem wspierającym funkcjonowanie bezpośrednich producentów oraz rozwój przyszłych scenariuszy przeciwstawnych negatywnym konsekwencjom sił rynkowych.
 5. Podejmowanie działań w ramach interdyscyplinarnego projektu skoncentrowanego na podejściu uwzględniającym wielu aktorów czyli przede wszystkim szeroką rzeszę interesariuszy, co ma zapewnić nie tylko jego odpowiedni merytoryczny poziom, ale także prawidłowe rozprzestrzenianie jego rezultatów.


Partnerzy w projekcie:

 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium
 • Universita Di Pisa (UNIPI), Italy
 • University of Gloucestershire, United Kingdom
 • Fondation Institut de Recherche pour le Developpement Durable et les Relations Internationales (IDDRI), France
 • Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (UNIBO), Italy
 • Universiteit Hasselt (UHasselt), Belgium
 • Nodibinajums Baltic Studies Centre (BSC), Latvia
 • Universidade de Evora, Portugal
 • Aarhus Universitet (AU), Denmark
 • Agricultural University of Athens (AUA), Greece
 • Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), Germany
 • Uniwersytet Jagiellonski, Poland
 • Ekonomski Fakultet – Univerzitet U Beogradu (BEL), Serbia
 • University of Southern Denmark (SDU), Denmark


Więcej informacji o projekcie SUFISA na stronie https://www.sufisa.eu/ oraz https://socjologia.uj.edu.pl/projekt-sufisa

Projekt finansowany jest przez NCBiR w ramach POWR, POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17

 • Kierowniczka projektu: dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • Członkowie zespołu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ, Angelika Grab, mgr Natalia Ożegalska-Łukasik
 • Czas trwania projektu: 2018 - 2019
 • Strona projektu: www.lokomotywa.uj.edu.pl


Opis:

Celem projekt jest popularyzacja nauki w szczególności socjologii wśród dzieci i młodzieży. Badania naukowe w obszarze socjologii komunikowania znajdują swoje zastosowanie w codziennym doświadczeniu, także szkolnym. Wiedza i kompetencje z tego obszaru wydają się być kluczowe w kontekście tynku pracy, w którym uczniowie będą w przyszłości uczestniczyć.

Projekt zakłada wypracowanie zestawu scenariuszy warsztatów, których celem jest budowanie kompetencji komunikacyjnych uczniów szkół podstawowych. Zespół LoKOMoTYWY w ścisłej współpracy z nauczycielami wypracował scenariusze warsztatów. Od października 2018 r. do czerwca 2019 r. trenerzy prowadzili według tych scenariuszy warsztaty w 3 szkołach podstawowych. Uczniowie uczyli się między innymi, jak aktywnie słuchać, jak przyjmować komplementy i jak myśleć krytycznie. Wszystko to w atmosferze twórczej zabawy.

Trenerzy:
Aleksandra Wagner
Marta Warat
Marta Smagacz-Poziemska
Marcjanna Nóżka
Paulina Polak
Wit Hubert
Maria Świątkiewicz-Mośny

Osoby wspomagające trenera:
Angelika Grab
Natalia Ożegalska-Łukasik
Adam Dąbrowski
Daria Michoń-Zgolik
Olga Maciejewska

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS-11)

 • Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
 • Członkowie zespołu:
  dr hab. Maria Światkiewicz-Mośny, prof. UJ
  dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
  mgr Katarzyna Rabiej
 • Czas trwania projektu: 2017 - 2021


Opis: 

Myślenie o przyszłości- rozumianej jako to, co może lub powinno nastąpić- jest niezbywalnym elementem polityk publicznych. Wiąże się z nią zawsze wybór i wartościowanie, ale i niewiadoma: niepewność, ryzyko, niewiedza. Współczesny przyrost wiedzy i różnorodność działań podejmowanych przez ludzi skutkuje także przyrostem niewiedzy- każdy nowo odkryty obszar uświadamia nam istnienie nowych nieodkrytych możliwości, każde nowe działanie może mieć nieprzewidziane skutki. Planowanie działań to jeden ze sposobów radzenia z niepewną przyszłościąokiełznania jej, sprowadzenia do realizowanego scenariusza działań. Społeczeństwa wykształciły różne sposoby odnoszenia się do przyszłości- zamykania jej poprzez ograniczenie opcji i kontrolowania ryzyka np.za pomocą liczb i rachunku prawdopodobieństwa, statystyk i prognoz- lub przeciwnie otwierania przyszłości przez dopuszczanie nowych scenariuszy jak np. w utopiach, futurologicznych wizjach, itp. Często wiążą się one z krytyką stanu obecnego i postulują zmianę. Wypracowanie sposobów radzenia sobie z rosnącym ryzykiem i niepewnością przyszłych zdarzeń jest dziś jednym z podstawowych wyzwań polityk publicznych. Do kluczowych polityk publicznych należy polityka energetyczna. Związana z rozwojem technologicznym i dostępnością zasobów energetycznych odnosi się do bliższej, ale i bardziej odległej przyszłości. Globalna polityka i ekonomia nie pozwala kształtować jej tylko w odniesieniu do warunków lokalnych, jej skutki bowiem odczuwalne będą dla regionu i planety. W ostatnich latach idea transformacji energetycznej – zmiany opartej na nowych wzorach myślenia o energetyce, postrzeganiu jej w wymiarach nie tylko infrastrukturalnych i ekonomicznych, ale i społecznych, zyskuje bardzo na znaczeniu Rozumienie zrównoważonego rozwoju w kategoriach odpowiedzialności za skutki podejmowanych przez człowieka działań obejmuje szereg spraw i problemów. Polityka europejska i energetyczne polityki państw członkowskich zmierzać mają do jakiegoś (możliwie spójnego) celu. Wizja przyszłego świata i społeczeństwa- czy to radykalnie innego, czy ewolucyjnie rozwijającego się czy wreszcie zachowującego swą postać najdłużej jak się da – mają zasadnicze znaczenie dla wzorów myślenia i definiowania transformacji energetycznej.

Celem projektu jest odtworzenie i porównanie owych wizji przyszłości leżących u podstaw 3 poziomów dyskursów: kluczowych strategicznych dokumentów, wypowiedzi medialnych oraz indywidualnych wypowiedzi przedstawicieli grup mających wpływ lub próbujących uzyskać wpływ na kształtowanie polityki energetycznej w Polsce. Te trzy typy dyskursu zostaną poddane analizie zorientowanej na wydobycie i zinterpretowanie ukrytych funkcji, jakie pełnią wizje przyszłości oraz pozwolą scharakteryzować zmiany jakim podlegały one w czasie. Co więcej, zrekonstruowane i odtworzone wizje przyszłości porównane zostaną do tych, zawartych w dokumentach regulacyjnych z poziomu europejskiego, które wpływają na kształt strategii energetycznej Polski. Poszukamy odpowiedzi na pytania, jakie wizje przyszłości kryją się za planowanymi działaniami, jakie wartości, zasoby, narzędzia są ich elementami? Jakie role w komunikowaniu polityk energetycznych pełnią owe wizje- czy są uzasadnieniem podjętych już działań czy może ramą dla postulowanej zmiany ? W jaki sposób podobieństwa, wzajemne powiązania lub różnice i niespójności wpływają na procesy radzenia sobie z przyszłością energetyczną? Uzyskane odpowiedzi zwiększą krytyczną świadomość decydentów i obywateli, uczynią politykę energetyczną bardziej transparentną, co w efekcie przysłuży się partycypacji i odpowiedzialności obywatelskiej. By ten cel osiągnąć posłużymy się różnorodnymi technikami analizy tekstów- ilościowymi jak np. listy frekwencyjne, analiza klastrów i jakościowymi- analiza sytuacyjna, analiza hermeneutyczna zastosowanymi w ramach podejścia Krytycznej Analizy Dyskursu.


Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=4194

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • Członkowie zespołu:
  prof. Patrick H. Mooney (University of Kentucky, USA)
  prof. Jan Douve van der Ploeg (Wageningen University, The Netherlands)
  dr Zbigniew Drąg (Instytut Socjologii UJ)
  dr Adam Mielczarek (Instytut Socjologii UJ)
  mgr Maria Kotkiewicz (Instytut Socjologii UJ)
  mgr Adam Dąbrowski (Instytut Socjologii UJ)
  mgr Martyna Wierzba-Kubat (Instytut Socjologii UJ)
 • Czas trwania projektu: 2016 - 2021


Opis: 

Tytuł projektu został sformułowany w sposób przewrotny. Na pierwszy rzut oka może on sugerować pomyłkę w przytoczeniu znanego hasła, mającego stanowić odzwierciedlenie istoty i logiki funkcjonowania zglobalizowanego świata. Oznacza, że aby cokolwiek w sposób rzeczywisty dokonać w określonym miejscu, należy wszelkie podejmowane kwestie traktować z odniesieniem globalnym, jako konkretne sposoby przejawiania się bardziej ogólnych problemów, właściwych wielu społeczeństwom rozrzuconym po całym świecie. Projekt podejmuje analizę złożonego mechanizmu rozwojowego, stanowiącego istotę społeczeństwa zglobalizowanego, które wskazuje na konieczność uczestnictwa lokalnych osób i organizacji oraz zasobów w ponadlokalnych sieciach społecznych. Dlatego podejmujemy próbę analizy funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem ich regionalnego zróżnicowania oraz uczestnictwa w ponadlokalnych sieciach. Badanie pozwolą na całościowy ogląd obszarów wiejskich przede wszystkim z perspektywy rolników. Projekt stanowi jedyną w swoim rodzaju pogłębioną analizę procesów zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce. Jego rezultaty pozwolą na ocenę konsekwencji akcesji do struktur Unii Europejskiej, ocenę kwestii rozwoju zrównoważonego w rolnictwie oraz przygotują grunt dla międzynarodowych badań porównawczych w tym obszarze nauki. W projekcie wykorzystywane są różne ścieżki badawcze, wyrosłe na bazie połączenia dziedziny nauk społecznych i rolniczych oraz w ramach nauk społecznych z uwzględnieniem perspektywy socjologii, ekonomii oraz historii. W ramach projektu, przeprowadzona będzie: 1) Analiza relacji między gospodarstwami domowymi i rolnymi, zwłaszcza w wymiarze własności i dzierżawy ziemi, pracy rolnej wykonywanej przez członków rodziny, pracy sąsiedzkiej i najemnej, pracy poza rolnictwem. 2) Konstrukcja społecznych portretów rolników. Badanie tożsamości, percepcji pozycji społecznej w odniesieniu do innych przedsiębiorców, przebieg procesów decyzyjnych, w tym źródła i typy wiedzy, czynniki brane pod uwagę i ogólne cele prowadzenia gospodarstwa rolnego; rekonstrukcja typu idealnego rodzinnego gosp. rolnego, postawy względem zewnętrznych źródeł finansowania i innych zasobów. 3) Analiza zróżnicowania klasowego operatorów gospodarstw w odniesieniu do teorii Webera i Bourdieu. Identyfikacja głównych podziałów ze względu na posiadane zasoby. Analiza stylów życia, dominujących ideologii, strategii gospodarowania i świadomości klasowej. 4) Analiza systemu reprezentacji interesów rolników: relacji między państwem a grupami rolników, które przejęły zinstytucjonalizowaną formę. 5) Badanie "zrównoważonego światopoglądu" rolników, badanie, na ile profile gospodarstw odpowiadają modelom zrównoważonej gospodarki rolnej.


Więcej informacji o projekcie na STRONIE

Projekt Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health realizowany jest przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet w Bazylei, Goldsmiths – Uniwersytet w Londynie oraz Uniwersytet Jagielloński w ramach programu Uses of the Past finansowanego przez sieć HERA – Humanities in the European Research Area

 • Kierowniczka projektu: dr Agata Dziuban 
 • Zespół projektowy: dr Agata Dziuban, dr Justyna Struzik (postdoc researcher)
 • Czas trwania projektu: 2016 - 2019


Opis

 1. Tło projektu: Choć przyjmuje się, że kraje europejskie współdzielą określone normy dotyczące opieki zdrowotnej, różnią się one znacznie pod względem skali zakażeń HIV oraz środków przeznaczanych na profilaktykę czy leczenie. Różnice te wynikają ze specyfiki lokalnych procesów politycznych, wypracowanych polityk zdrowotnych czy form aktywizmu. Konsekwencją tych rozbieżności jest wielość rozmaitych form „obywatelstwa” – rozumianego w kategoriach obowiązków i praw przyznawanych jednostkom w odniesieniu do HIV – które wyłoniły się w toku epidemii HIV. Celem projektu EUROPACH jest zbadanie relacji pomiędzy przeszłymi wydarzeniami i procesami – takimi jak np. kształtowanie się regionalnych polityk w zakresie HIV czy też budowanie sieci organizacji społecznych – a dostępnymi formami opieki i koncepcjami obywatelstwa w Europie.
 2. Zakres badań: Projekt skupi się na analizie tzw. „światów polityk” dotyczących HIV/AIDS w czterech krajach, Niemczech, Polsce, Turcji oraz Wielkiej Brytanii, a także na poziomie europejskim. Badania „światów polityk” oznacza dla nas nie tylko analizę instrumentów wykorzystywanych do budowania polityk, ale także praktyk związanych z procesami rozwoju polityk, ich negocjowania i kontestacji. Poprzez eksplorację relacji pomiędzy krajowymi politykami w zakresie HIV a instytucjami europejskimi, np. Unią Europejską, postaramy się zrozumieć znaczenia przypisywane stale zmieniającym się pojęciom „Europy” i „obywatelstwa”.
 3. Metody: Projekt EUROPACH będzie opierał się na bliskiej współpracy pomiędzy 4 zespołami badawczymi oraz 14 organizacjami pozarządowymi (w skrócie AP), pełniącymi rolę ekspercką i doradczą w procesie badawczym. Zespoły badawcze przeprowadzą badania archiwalne, wywiady z kluczowymi aktorami zaangażowanymi w konstruowanie polityk w zakresie HIV oraz obserwacje uczestniczące w przestrzeniach istotnych dla działań aktywistek i aktywistów, klinicystów oraz polityków. Analizie poddane zostaną także dzieła artystyczne będące odpowiedzią na epidemię HIV w Europie.
 4. Rezultaty: Aby zilustrować lokalne i transnarodowe historie, które ukształtowały współczesne „światy polityk”, w toku projektu zostanie stworzona interaktywna mapy polityk zdrowotnych oraz wirtualne archiwum dokumentujące historię HIV/AIDS w Europie. Celem projektu będzie także próba zaproponowania nowych strategii pozwalających lepiej przeciwstawić się dotkliwości i rozprzestrzenianiu się epidemii.

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki

 • Kierowniczka projektu: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska
 • Zespół badawczy:
  dr hab. Andrzej Bukowski
  dr hab. Marcjanna Nóżka
  dr Karol Kurnicki
  dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek
  mgr Natalia Martini
 • Czas trwania projektu: 2015 - 2019
 • Strona projektu: www.socjologia.uj.edu.pl/projekt_sasiedztwo


Opis: 

Celem projektu jest wypracowanie koncepcji wyjaśniającej mechanizmy powstawania i reprodukowania miejskich zbiorowości terytorialnych na poziomie osiedla. Przedmiotem badań jest treść, charakter i zakres praktyk podejmowanych w ramach sąsiedztw różnicujących się w odmiennych środowiskach przestrzennych i społecznych.

Projekt zmierza do wskazania:

 1. czynników determinujących miejsce zamieszkania,
 2. wpływających na identyfikację z nim,
 3. powodujących odtwarzanie się codziennych i okolicznościowych praktyk (powtarzalnych sposobów działania/aktywności mieszkańców) oraz
 4. strukturyzujących społeczność.

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki (SONATA)

 • Kierowniczka projektu: dr Anna Szwed
 • Członkini zespołu: dr hab. Katarzyna Leszczyńska
 • Czas trwania projektu: 2018 - 2023


Opis: 

Mimo że w ostatnich 25 latach religijność polskiego społeczeństwa, w którym ponad 90% deklaruje się jako rzymscy katolicy, pozostaje stosunkowo stabilna, najnowsze badania wskazują na stopniowe przechodzenie od religijności zinstytucjonalizowanej ku bardziej zindywidualizowanej. Badacze prognozują, że w najbliższych latach największe zmiany w religijności dotyczyć będą osób młodych oraz kobiet, zwłaszcza wykształconych i mieszkających w wielkich miastach. Choć kierunek tych zmian nie jest sprecyzowany, sugeruje się, że jedną z możliwych opcji będzie odchodzenie kobiet z Kościoła rzymskokatolickiego.

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób wykształcone, wielkomiejskie rzymskie katoliczki w Polsce realizują swoją sprawczość religijną w kontekście reguł religijnych, których składnikiem jest podział na „kobiece” i „męskie” (upłciowienie reguł) oraz jaki jest związek między sprawczością religijną kobiet a ich działaniami w sferze aktywności zawodowej oraz w sferze rodzinnej. Dodatkowym celem jest rozwijanie jakościowego, dynamicznego, interpretatywnego podejścia do badania religijności. W projekcie przyjmuję hipotezę, że sprawczość religijna kobiet może się wyrażać zarówno w strategiach oporu, jak i podporządkowania regułom religijnym, w orientacji indywidualnej i wspólnotowej. Uznaję, że upłciowienie reguł religijnych (np. odnoszące się do katolickiej symboliki, języka, organizacji, ról religijnych), ma znaczenie dla kształtowania religijności kobiet.

W projekcie zostaną wykorzystane dwa typy metod/technik badawczych. Po pierwsze, indywidualne wywiady pogłębione ze świeckimi kobietami, które: deklarują się jako rzymskie katoliczki, mają wyższe wykształcenie, zamieszkują polskie miasta powyżej 500 tys. mieszkańców i mają nie więcej niż 40 lat. Po drugie, projekt obejmuje badania etnograficzne w kobiecych grupach religijnych.

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków [GOSPOSTRATEG])

 • Kierownik projektu: dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
 • Członkowie zespołu:
  mgr Adam Dąbrowski
  mgr Maria Kotkiewicz
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2021

Partnerzy w projekcie: 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie


Opis: 

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. Działania te są odpowiedzią na syndrom problemów składających się na zjawisko pułapki demograficznej zdiagnozowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowany projekt przyczyni się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych, m.in.: nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych, problemy z organizacją usług publicznych na poziomie lokalnym, niska jakość kapitału społ. oraz nierówności społ., niewystarczająca koordynacja polityki publicznych.

W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostaną zadania badawcze, których wyniki staną się podstawą modelu gospodarstwa opiekuńczego. Na drugi etap składają się prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wspomnianego modelu: opracowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz budowa poparcia politycznego i społecznego na rzecz ich wprowadzenia.

Gospodarstwa rolne mogą pełnić nie tylko funkcje produkcyjne, ale także na wiele innych sposobów przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnych i poprawy jakości życia ich członków. Możliwe jest innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społ. na poziomie lokalnym.

Gospodarstwo opiekuńcze można zdefiniować jako formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społ. na rzecz osób i rodzin w celu poprawy ich funkcjonowania. Wsparcie jest w nich świadczone w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą.

Ważną cechą proponowanego rozwiązania jest to, że nie doprowadzi ono do stworzenia alternatywy dla istniejącego już systemu wsparcia. Gospodarstwa opiekuńcze będą raczej kolejnym elementem tego sytemu, wypracowanym wspólnie przez sektor rolniczy i pomoc społ. Dzięki temu możliwe będzie przezwyciężenie problemów z dostępnością usług społ. na obszarach wiejskich. Rolnictwo opiekuńcze stworzy też ciekawą ofertę dla osób korzystających z różnych form wsparcia w miastach. Jest to rozwiązanie, które potencjalnie może być rozwijane zarówno we współpracy z sektorem publicznym, jak również w formie komercyjnej.

Rolnictwo opiekuńcze rozwija się z powodzeniem w wielu krajach europejskich (najlepiej rozwinięty system działa w Holandii). Także w Polsce podejmowane były inicjatywy łączące w sobie rolnictwo i pomoc osobom potrzebującym. Jako przykład można tu podać organizacje pozarządowe (Fundacja Barka, Fundacja Wspólnoty Burego Misia), które prowadzą gospodarstwa rolne i na bazie tej działalności rolniczej świadczą terapię dla osób potrzebujących. Na uwagę zasługują także działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które doprowadziły do powstania pilotażowych gospodarstw opiekuńczych. Zebrane w tych projektach doświadczenia wykazały, że istnieją istotne bariery dla rozwoju rolnictwa opiekuńczego w Polsce. Poważną przeszkodą jest brak regulacji prawnych, które pozwalałaby rolnikom na łączenie działalności rolniczej i opiekuńczej. Utrudniona jest także współpraca na tym polu pomiędzy samorządami a rolnikami w ramach podmiotów ekonomii społ. (brak możliwości tworzenia miejsc pracy dla rolników w PES). Brak regulacji prawnych uniemożliwia także mobilizację środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do tworzenia gospodarstw opiekuńczych (np. właśnie funduszy przeznaczonych na rozwój ekonomii społ.). Barierą są także postawy wobec starości niektórych mieszkańców obszarów wiejskich, np. niechęć do ponoszenia nakładów na rzecz seniorów. Pogłębioną diagnozę tych kwestii znaleźć można w raportach, które powstały w ramach przygotowań do realizacji projektu GROWID. Badania i analizy prowadził CDR O/Kraków – podmiot odpowiedzialny za wdrażanie idei gospodarstw opiekuńczych w skali ogólnopolskiej.

Gospodarstwa mogą świadczyć zróżnicowane usługi społeczne, począwszy od podstawowego wsparcia dla seniorów (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktu z otoczeniem) poprzez bardziej specjalistyczne usługi kierowane do dzieci z problemami edukacyjnymi oraz osób: niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, wymagających aktywizacji zawodowej, zmagających się z uzależnieniami, chorych.

W ramach projektu GROWID stworzone zostaną zręby przyszłego systemu rolnictwa opiekuńczego w Polsce. Ze względu na pionierski zakres prac oraz na bieżące zapotrzebowanie wynikające ze zjawisk demograficznych, zdecydowano, że w pierwszym okresie projektodawcy skupią się na tworzeniu gospodarstw świadczących usługi dla osób w wieku senioralnym. Wprowadzenie funkcji opiekuńczych do gospodarstw ma wiele zalet: zwiększenie dostępności usług społecznych wysokiej jakości na poziomie lokalnym, oszczędności w budżetach samorządów, zapewnienia profilaktyki osób starszych, aktywizacja zawodowa opiekunów osób niesamodzielnych, integracja społeczności lokalnych, dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Więcej informacji: https://socjologia.uj.edu.pl/growid

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki (OPUS)

 • Kierownik projektu: dr Grzegorz Bryda
 • Członkowie zespołu:
  dr Natalia Martini
  Daniel Płatek
  Krzysztof Misztal
 • Czas trwania projektu: 2017 - 2021


Opis: 

Projekt podejmuje problem określany jako „klęska urodzaju" we współczesnym polu badań jakościowych (Denzin, Lincoln 1994), zmierzając ku rozpoznaniu dominujących sposobów konceptualizowania i realizowania badań jakościowych (praktyk badawczych), uporządkowaniu wiedzy na ich temat oraz wyrażeniu jej w czytelnym systemie reprezentacji. Celem projektu jest stworzenie modelu reprezentacji wiedzy o współczesnym polu badań jakościowych, na podstawie wielowymiarowej analizy treści wiodących pięciu czasopism metodologicznych, nawiązującym do informatycznej idei ontologii dziedzinowej (Gruber 1993; Munn, Smith 2008). Cele szczegółowe projektu to m.in.: identyfikacja konstytutywnych elementów współczesnego pola badań jakościowych (paradygmatów teoretycznych, nurtów metodologicznych, metod i technik badawczych, tematów i obszarów badań), rekonstrukcja sieci semantyczno-logicznej odzwierciedlającej relacje między zidentyfikowanymi elementami; identyfikacja trendów w obszarze teorii i metodologii badań jakościowych oraz określenie kierunków rozwoju metodologii współczesnego pola badań jakościowych. W projekcie analizie poddane zostaną artykuły naukowe opublikowane w latach 1990–2018 w pięciu opiniotwórczych czasopismach metodologicznych z obszaru badań jakościowych: „Qualitative Inquiry" (QI), „Qualitative Research" (QR), „International Journal of Qualitative Methodology" (IJQM), „The Qualitative Report" (TQR) oraz „Forum: Qualitative Social Research" (FQSR). Podstawą wyboru tych czasopism jest pozycja, jaką zajmują w środowisku badaczy jakościowych na świecie ‒ odzwierciedlona wysoką wartością wskaźnika Impact Factor oraz ich transdyscyplinarny charakter. Artykuły publikowane w tych czasopismach, stanowią reprezentację sposobów konceptualizowania i praktykowania badań jakościowych, szczególnie tych, które nie należą jeszcze do kanonu kształtowanego przez antologie i podręczniki. Przyjęta strategia badawcza ukierunkowana jest na odkrywanie i systematyzowanie wiedzy metodologicznej odzwierciedlonej w języku, którym posługują się badacze w artykułach. Strategia ta opiera się na podejściu metodologicznym łączącym wiedzę z zakresu socjologii, informatyki społecznej i lingwistyki komputerowej ze wspomaganą komputerowo analizą danych jakościowych (CAQDAS) oraz procedurami przetwarzania języka naturalnego i text mining. Z punktu widzenia metodologii badań jakościowych proponowane przez nas podejście jest wynikiem refleksji nad wykorzystaniem w procesie wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych technologii informatycznych, algorytmów text mining i technik analitycznych umożliwiających przetwarzanie dużej ilości danych tekstowych (Wiedemann 2013). Ważnym krokiem w tym procesie, zgodnie z logiką podejścia Big Data, jest przejście od tradycyjnej analizy jakościowej opartej na procedurze kodowania tekstu, przez ilościową analizę treści w kierunku zastosowania metod eksploracji i odkrywania wiedzy w danych tekstowych (Bryda 2014). Proces ten wiąże się z przechodzeniem od analiz przyczynowo-skutkowych do analiz korelacyjnych, opartych na poszukiwaniu zależności w danych nieustrukturyzowanych. W celu odkrywania i systematyzowania wiedzy zawartej w danych tekstowych stosujemy procedurę semi- automatycznego kodowania zgodnie z założeniami metodologicznymi analizy danych jakościowych, analizy treści i text mining (Berry 2004). Projekt wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy metodologicznej z zakresu praktyki badań jakościowych. Jego rezultaty znajdą zastosowanie zarówno na gruncie praktyki badawczej, jak i dydaktyki akademickiej. Opracowany w ramach projektu ontologiczny model reprezentacji wiedzy o współczesnym polu badań jakościowych stworzy podstawę komunikacji między badaczami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe oraz praktykami wykorzystującymi metody jakościowe m.in. na gruncie edukacji, animacji kulturowej, pracy socjalnej, sprzyjając kształtowaniu się spójnego sposobu ujmowania rozmaitych wariantów jakościowej praktyki badawczej. Umożliwi to kumulatywny rozwój wiedzy metodologicznej oraz wymianę doświadczeń prowadzącą do doskonalenia określonych sposobów postępowania badawczego i wzrostu ich transparentności. Jednocześnie zakładamy, że przełoży się to na wzrost zaufania do wyników badań jakościowych, których status i społeczna użyteczność są dominującym tematem w ramach toczonej aktualnie dyskusji na temat standardów uprawiania nauki opartej na dowodach (Lester, O'Reilly 2015).

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (OPUS)

 • Kierowniczka projektu: dr Ewa Kopczyńska
 • Członkini zespołu: Aleksandra Migalska
 • Czas realizacji projektu: 2018 - 2021


Opis: 

Współczesne gospodarki i kultury jedzenia cechują się niespotykaną obfitością, różnorodnością i technologicznym zaawansowaniem. Jednocześnie jednak, w tej sytuacji szerokiego wyboru, raz po raz doświadczamy niepokojów i obaw związanych z codzienną dietą. Docierają do nas informacje o zagrożeniach wynikających ze spożywania określonych produktów, związanych z tym jak dużo, jak często i w jakich warunkach jemy, a także z pochodzeniem naszego jedzenia. Te obawy żywieniowe skierowane związane są nie tylko z naszą fizyczną kondycją i statusem zdrowotnym, ale też posiadają wymiar ekologiczny, technologiczny, etyczny czy kulturowy. Poczucie zagrożenia przekłada się na negatywną diagnozę współczesnego porządku żywieniowego i wskazywanie jego niedoskonałości. Tak rozumiane obawy żywieniowe są częścią naszych codziennych strategii zaopatrywania się w żywność. Projekt służy zbadaniu, jaką rolę odgrywają obawy żywieniowe w stosowaniu niekonwencjonalnych, alternatywnych i nieformalnych kanałów zaopatrywania się w jedzenie na poziomie gospodarstw domowych. W szczególności przedmiotem jakościowej, pogłębionej analizy będą nieformalne sieci wymiany żywności, niemieszczące się w oficjalnym systemie gospodarczym, samodzielna produkcja żywności na własny użytek i domowe przetwórstwo, ale także uczestnictwo w nowego typu sieciach żywnościowych, takich jak kooperatywy spożywcze czy wymiana w ramach modelu Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność. Dzięki badaniu oddolnie tworzonych kanałów zaopatrywania się w żywność, projekt pozwoli po pierwsze zidentyfikować zagrożenia, tak jak są one odbierane przez samych konsumentów, nie ekspertów, po drugie zaś pozwoli przedstawić dynamikę oddolnych procesów wymiany żywności. Szereg studiów poświęconych kulturom żywieniowym wschodniej Europy wskazuje na znaczną rolę właśnie nieformalnych gospodarek jako wyróżniającą cechę tego regionu. Projekt rozwija te interpretacje o koncepcję obaw społecznych oraz strategii unikania, będących ważnym kluczem porządkującym nasze codzienne jadłospisy. Dzięki uzyskaniu wglądu w społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych, badania pozwolą także na lepsze zrozumienie dynamiki wzorców żywieniowych oraz relacji między oficjalnymi i nieformalnymi kanałami zaopatrzeniowymi. W dłuższej perspektywie umożliwią krytyczna diagnozę i planowanie interwencji w obszarze żywienia i zdrowia publicznego. 

 • Kierowniczka projektu: dr Marta Warat
 • Członkinie zespołu:
  dr Ewa Krzaklewska
  mgr Ewelina Ciaputa
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2021

Partnerzy w projekcie: 
UNED
Peace Institute
Institute for Masculinity Research and Gender Studies (VMG)
Iceland-University
Work With Perpetrators EN (WWP)
Fundación 1Mayo
Reform
AFTU trade-union
PLinEU
Diversity Hub
Social Science Research Institute
University of Iceland (UI)


Opis: 

The project MiC aims to analyse and improve organizational/operational conditions for men taking caring roles in a wide sense (care for children, elderly care, care of the partner, self-care for a healthy life style). Its main focus are organizational players, structures and cultures that can help men to do what they – according to many studies – want, but fail to do: be more involved in caring roles, responsibilities and professions. Care is defined in this project as encompassing emotional support, showing affection, providing attention to a partner’s needs, children’s needs, and the needs of the elderly, work colleagues and other family members. MiC will identify and share best practice models for achieving a high level of work and life balance (WLB) to enable both men and women to have time and flexibility to care for their family members-specifically aging family members, children, themselves, friends and colleagues, and reduce the gender bias of family support measures in the public and private sectors. In doing so this project:

 • promotes a high level of quality and sustainable employment by identifying and sharing best practice models for improved work and life balance (e.g. time and spatial flexibility, parental leave, leave for elder care);
 • guarantees adequate and decent social protection by promoting effective workplace strategies to support women to access and stay in employment due to men having a higher share of the family and care responsibilities;
 • improves working conditions as the gender-balanced work-life balance policies that will be disseminated across companies, public administration and trade unions in the partner countries will benefit both workers and employers by ultimately reducing absenteeism, increasing productivity, and increased job satisfaction.

By promoting and supporting caring men, men will act as role models of caring masculinities for boys, enabling them to opt not only for being involved in their own families, but also for non-traditional occupational choices in care professions more frequently. It is expected that this project will benefit the individuals and companies involved in the partner countries and the wider society. Both men and women will profit from improved work-life balance as men increase their care role, resulting in more women starting or maintaining employment. This will positively impact families' economic prosperity, social inclusion and health. Companies will benefit from a more motivated and productive labour force, as well as less absenteeism, reduced fluctuation, increased satisfaction of employees and increased reputation of the organization among business partners and in a society at large. Also, the implementation of work-life balance measures can lead to an increase in capital gains, which supports the claim that WLB measures benefit businesses. The rise in male caring roles for older family members will also contribute in addressing the challenge of demographic ageing.

Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Horyzont 2020

 • Kierowniczka projektu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
 • Członkowie zespołu:
  dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
  dr Seweryn Krupnik
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2021
 • Strona projektu: https://energy-shifts.eu/

Partnerzy w projekcie: 
ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION
DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV
ALLIANCE EUROPEENNE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE
ACENTOLINE COMUNICACION EDITORA SL
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
E3G ASBL


Opis: 

 1. Cele:
  Forum Energy-SHIFTS ma na celu wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych powiązanych z energetyką (energy-SSH) – wliczając podmioty akademickie, polityczne, obywatelskie, przemysłowe, organizacjepozarządowe oraz media – aby poprawić politykę energetyczną Unii Europejskiej. Ponieważ transformacja energetyczna diametralnie zmieni sposób, w jaki obywatele Unii Europejskiej będą żyć, pracować i wypoczywać, szczególnie ważne jest, aby polityka energetyczna UE wdrażała założenia SSH, takie jak: ogólnodostępność, sprawiedliwość społeczna, demokracja oraz opisywała, w jaki sposób realizować zmiany transformacyjne.
 2. Działania:
  Działania w ramach Energy-SHIFTS obejmują ponad 10 000 podmiotów, uwzględniając: dostępne wytycznedla SSH w ramachpolityki UE; warsztaty z zakresu podstawowych założeń SSH; bazy danych badaczy i pracowników. Na podstawie tych elementów wdrożymy: 4 grupy robocze ds. założeń inicjatywy SET-Plan; program stypendialny; program badawczy dla aktywności na etapach początkowych; wykłady na temat polityki, organizacji pozarządowych, STEM i mediów; 4 debaty społeczne online; konferencję ogólnoeuropejską. Nasze konsorcjum wniesie znaczące doświadczenie w zakresie dialogu dotyczącego zasad badań dla tych działań.

Raporty z warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu Energy-SHIFTS:

 1. Social innovation in the energy transition
 2. Inclusive engagement in energy
 3. Carbon intensive EU regions
 4. Use of evidence in energy policy

dostępne on-line TUTAJ

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Horizon 2020 Call: H2020-SC6-MIGRATION-2018

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Slany
 • Zespół projektowy:
  dr Justyna Struzik
  dr hab. Magdalena Ślusarczyk
  dr Marta Warat
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2022

Partnerzy projektu:
UNIMORE, Włochy
GGMBH, Niemcy
Uniwersytet Jagielloński, Polska
ULIEGE, Belgia
The University of Northampton Higher Education Corporation, Wielka Brytania
SeAMK, Finlandia
IIHL, Włochy
ESHA, Holandia
FREREF, Belgia


OPIS: 

CHILD-UP researches the social conditions of migrant children’s integration through social participation, taking in primary account gender differences, legal status and age groups, with the final aim to propose an innovative approach to understand and transform their social condition.

First specific objective is providing an European overview, collection of data and evaluation concerning children’s conditions of living, protection and education. In selected contexts in seven countries, the research focuses on:

 • policies and practices of integration in schools, reception centres, social services and communities
 • children’s and parents’ experiences, perceptions and expectations of integration
 • specific practices of language teaching, facilitation of dialogue, intercultural education and mediation

Second objective is providing support for migrant children’s exercise of agency in changing their own conditions of integration and constructing hybrid identities. This objective can be achieved through the promotion of a dialogic system of practices, in schools and in their relations with partners (social services, reception centres, education and mediation agencies) and families. The project provides:

 • guidelines for dialogic activities in schools
 • written and online training packages for teachers and other professionals
 • a package for self-evaluation of activities

These tools will support co-action of teachers and other professionals, and coordinated planning between schools and their partners.

Third objective is informing policies at the local, national and European level through dissemination and exploitation of research outcomes and tools. This objective can be achieved through the collaboration of three consortium partners, international and local stakeholder committees, and the implementation of an online portal containing a web platform conceived as a moderated wiki space and a digital archive hosting research materials and tools.


More information:

Projekt naukowo-badawczy CareEr finansowany jest ze środków programu ERAMSUS+

Koordynator projektu na UJ: dr hab. Jolanta Perek-Białas
 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji nieformalnych opiekunów osób starszych poprzez wsparcie ich w roli, w której zostali postawieni. Koordynatorem projektu jest Instytut IRIPS z Francji - Institut Regional d'Insertion Professionnelle et Sociale, a Instytut Socjologii jest jednym z siedmiu partnerów z sześciu krajów uczestniczących w projekcie. Pozostałe kraje zaangażowane w działania to: Belgia, Francja, Grecja, Włochy i Rumunia.

W całej Europie 80% usług z zakresu opieki długoterminowej świadczonych jest przez nieformalnych opiekunów: osób nie posiadających kwalifikacji z zakresu czynności pielęgnacyjnych, często bardzo młodych, osób które muszą łączyć obowiązki opiekuńcze z pracą zawodową. Co szósty dorosły Polak świadczył opiekę długoterminową lub pomoc osobom chorującym przewlekle, niesprawnym lub starszym. Zdecydowana większość z nich zajmowała się członkiem lub członkami swojej rodziny. Według prognoz demograficznych, zapotrzebowanie na opiekę będzie systematycznie wzrastać, a liczba osób stanowiących potencjalne wsparcie – maleć. Ze względu na nadmiar obowiązków, opiekunowie nieformalni są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne.

W odpowiedzi na zarysowane problemy projekt CareEr stanowi próbę zidentyfikowania oczekiwań i stworzenia skutecznego wsparcia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb opiekunów nieformalnych. Dokonanie tego jest możliwe tylko przy współpracy z osobami sprawującymi czynności pielęgnacyjne i mające doświadczenie w opiece. W tym celu w kwietniu, w Instytucie Socjologii odbyło się pierwsze spotkanie nieformalnych i formalnych opiekunów osób starszych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów – przedstawicieli władz różnego szczebla, które pozwoliło na zidentyfikowanie potrzeb oraz form adekwatnego wsparcia. Kolejnym krokiem w projekcie będzie planowany na lipiec międzynarodowy, zogniskowany wywiad grupowy, przy udziale nieformalnych opiekunów osób starszych ze wszystkich krajów partnerskich.


Zob.: strona projektu na portalu Facebook

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (OPUS)

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Kucia
 • Członkowie zespołu:
  dr Maciej Koniewski
  mgr Sylwia Sadlik
  dr Katarzyna Stec
  mgr Katarzyna Bisaga
  mgr Katarzyna Odrzywolek
 • Czas trwania projektu: 2018 - 2022


Opis:

 1. Cel projektu
  Celem tego projektu jest dokonanie socjologicznej analizy pamięci o Auschwitz (kompleksie obozowym) we współczesnym społeczeństwie polskim. Projekt będzie dotyczył pamięci społecznej rozumianej w kategoriach studiów nad pamięcią – wielodyscyplinarnego pola badawczego. Analizy skupią się na „pamięci zebranej” trzech zbiorowości: (a) ogółu społeczeństwa polskiego, (b) polskich uczniów i (c) polskich zwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Będą również dotyczyć „pamięci zbiorowej”, tj. wzorów pamięci manifestujących się w przekonaniach i opiniach, obrzędach i mowach upamiętniających, wystawach i pomnikach, materiałach edukacyjnych i zawartości mediów. Projekt podda analizie: (a) stan polskiej pamięci o Auschwitz w 2020 r., tj. 75 lat po likwidacji i wyzwoleniu obozu, i (b) przemiany tej pamięci od czasu poprzednich badań. Stan i przemiany pamięci o Auschwitz w społeczeństwie polskim będą analizowane w kontekście zmian pamięci społecznej i polityki pamięci w Polsce oraz w Europie i na świecie. W wymiarze polskim będzie chodziło o zmiany pamięci społecznej o zagładzie Żydów i II wojnie światowej będące wynikiem zmniejszającej się roli „pamięci komunikacyjnej” i rosnącej roli „pamięci kulturowej” oraz polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy, w szczególności „polityki historycznej” i zmian w szkolnictwie. W wymiarach europejskim i globalnym projekt weźmie pod uwagę procesy dotyczące pamięci o Holokauście – jej uniwersalizację, kosmopolityzację, internacjonalizację i europeizację, analizowane w naukach społecznych – oraz dokonujące się zmiany narodowych pamięci o II wojnie światowej, Zagładzie i Auschwitz poza Polską. Celem projektu będzie rozwinięcie teorii socjologicznej, która uchwyciłaby społeczne mechanizmy konstytuowania, utrzymywania się i transformacji pamięci społecznej w zmieniającym się otoczeniu politycznym w kraju i na świecie.
 2. Realizowane badania
  Projekt będzie składał się z: (a) wszechstronnych własnych badań empirycznych, (b) wtórnej analizy istniejących danych, (c) porównania wyników realizowanych badań z wynikami badań wcześniejszych, (d) ciągłego przeglądu literatury i (e) dociekań teoretycznych. Własne badania empiryczne: (i) sondaże wśród trzech zbiorowości – ogółu społeczeństwa, uczniów szkół podstawowych i zwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau, dorosłych i młodzieży; (ii) zogniskowane wywiady grupowe i/lub wywiady pogłębione z członkami tych zbiorowości, jak również z: nauczycielami, przewodnikami, ekspertami, edukatorami i muzealnikami; (iii) analizy uroczystości upamiętniających i relacji o nich w mediach, wystaw w muzeach, programów nauczania i podręczników oraz lokalnych praktyk upamiętniających i ich wytworów przy użyciu obserwacji uczestniczącej, podejścia socjologii wizualnej i analizy treści.
 3. Powody podjęcia tematyki badawczej
  Auschwitz i pamięć o nim są niezwykle doniosłe dla ludzi w Polsce, Europie i na świecie. Nie istnieje wszechstronne studium (współczesnej) polskiej pamięci o Auschwitz w kontekście pamięci o Zagładzie i II wojnie światowej; studium, które zawierałoby nie tylko opis, ale i teoretyczne wyjaśnienie. Nie istnieje (jak dotąd) naukowe studium konsekwencji „polityki historycznej” rządu PiS i prezydenta Dudy dla polskiej pamięci społecznej; studium, które wniosłoby wkład w poznanie tego, jak nacjonalizm i prawicowy populizm oddziałują na pamięć społeczną. Dotychczasowym badaniom empirycznym polskiej pamięci o Auschwitz, jak również o Holokauście i II wojnie światowej brakuje wzajemnego powiązania oraz teoretycznego ugruntowania, np. w teoriach pamięci o Holokauście. Teorie pamięci o Holokauście, zwłaszcza teoria uniwersalizacji Alexandra oraz kosmopolityzacji Levy’ego i Sznaidera, nie były rozwijane w kontekście polskim ani w kontekście Auschwitz. Nie były również w tych kontekstach stosowane. Celem podejmowanych badań, które będą kontynuacją i rozwinięciem badań prowadzonych wcześniej, będzie wypełnienie tych luk poznawczych. Podejmowane badania przyczynią się do rozwoju socjologii oraz wielodyscyplinarnego pola badawczego studiów nad pamięcią.

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (w ramach grantu OPUS-14)

 • Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
 • Wykonawcy:
  dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
  dr Paulina Polak
  mgr Ewa Kryglon
  mgr Ewa Radomska
  mgr Marcin Wróbel
 • Czas realizacji projektu: 2018 - 2022


Opis: 

Celem projektu jest, po pierwsze, diagnoza świadomości prawnej społeczeństwa polskiego po 27 latach głębokiej transformacji ustrojowej i 13 latach członkostwa w Unii Europejskiej, po drugiej, analiza czynników i mechanizmów ważnych dla kształtowania kompetencji prawnych współczesnych Polaków, oraz prestiżu prawa w świadomości społecznej. Celem teoretycznym projektu jest sformułowanie innowacyjnej koncepcji świadomości prawnej, dynamicznej i zorientowanej na praktykę. Zgodnie z główną hipotezą badawczą, w związku z przemianami ustrojowymi oraz prawno-gospodarczymi na świadomość prawną wpływa wzrastające uczestnictwo w obrocie gospodarczym i kontakty z prawem i stosowaniem prawa, a także w procesie komunikacji na temat prawa. Projekt jest zogniskowany na analizie świadomości prawnej jako jednego z najważniejszych wskaźników zmiany cywilizacyjnej społeczeństwa polskiego. Zakorzenione w tradycjach polskiej socjologii prawa, w badaniach nad świadomością prawną czy poczuciem prawnym prowadzonych przede wszystkim przez Marię Borucką-Arctową i Adama Podgóreckiego, empiryczne i teoretyczne cele oraz ambicje tego projektu wykraczają w istotny sposób poza te tradycje. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Jego podstawy teoretyczne tworzą, z jednej strony, socjologiczne koncepcje woli sprawczej oraz społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej, koncepcja prawa jako zjawiska komunikacyjnego a zarazem narzędzia działań praktycznych, zorientowanych na realizację celów indywidualnych i zbiorowych. Prowadzi to do sformułowania nowatorskiej koncepcji świadomości prawnej, opartej na koncepcjach klasycznych, jednak uzupełnionej o ważny komponent komunikacyjny jak i komponent wartościująco-ocenny (prestiż prawa oraz związek prawa z wartościami-celami działań indywidualnych i zbiorowych) oraz uwzględniającej związek między świadomością prawną i aktywnością społeczną. W ramach projektu podkreślony jest też związek kształtowania się i przemian świadomości prawnej z funkcjonowaniem systemu politycznego i sfery publicznej, z wzrastającym uczestnictwem w obrocie prawno-gospodarczym oraz z rewolucyjnymi przemianami w komunikacji prawa oraz o prawie w związku z pojawieniem się nowych technologii komunikacyjnych.

Więcej informacji na stroniehttps://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=15564

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632.

 • Project manager in UJ: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 • Project team:
  mgr Maria Varlamova
  dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 • Project duration: 2017 - 2022
 • More information: https://euroageism.eu/


Project description:

The EuroAgeism research programme, funded under Horizon 2020, MSCA-Innovative Training Network, consists of a multi-disciplinary, multi-sectorial, science-policy international network of researchers, policymakers and social and health care professionals. EuroAgeism aims to promote a new generation of researchers and to serve as a bridge between ageing science and ageing policies.

EuroAgeism is a consortium of high profile universities, research institutions and an NGO that are located in Israel, Belgium, Czech Republic, Poland, the Netherlands, United Kingdom, Finland and Sweden. Across participating universities a total of 15 Doctoral Students were employed to conduct research on ageism.

The PhD students benefit simultaneously from leadership by expert research supervisors and from secondments in academia, policy and health organizations, training and transferable-skills courses and active participation in workshops and conferences over the course of the program.

The innovation of this program lies in its comprehensiveness, holistic approach, the mixture of disciplines and perspectives dedicated to addressing ageism. EuroAgeism explores the ways to improve the active participation of older adults in the workforce on all the levels, promote age-friendly society and full access to goods and services to decrease ageism in everyday life, in clinical and in social practice:

 • Ageism in the workforce
 • Ageism in legislation and access to services and goods
 • Ageism in mass media and communications
 • Ageism related to use and design of technology
 • Ageism in healthcare and pharmaceuticals

Beneficiaries:

 • AGE Platform Europe, Brussels, EU/Belgium
 • Bar-Ilan University (BIU), Tel-Aviv, Israel
 • Charles University (CU), Prague, Czech Republic
 • Fontys University of Applied Science (FU), The Hague, The Netherlands
 • Jagiellonian University (JU), Krakow, Poland
 • Linköping University (LiU), Norrköping, Sweden
 • Robert Gordon University (RGU), Aberdeen, UK/Scottland
 • Tampere University (UT), Tampere, Finland Partners:
 • Alliance: Health and Social Care Alliance Scotland (AL)
 • EMDA – The Alzheimer’s Association Israel (AAI)
 • European Centre for Social Welfare Policy and Research (EuroCentre)
 • International Longevity Centre – UK
 • National University of Ireland Galway (NUIG)
 • Peking University
 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 • World Health Organization (WHO)
 • UNESCAP

We kindly invite you to watch the FILM ABOUT THE PROJECT, which was presented during the debate entitled Młodość i doświadczenie – współpraca międzypokoleniowa na rzecz rozwoju małopolskich firm (Youth and experience - intergenerational cooperation for the development of companies in Lesser Poland Voivodeship). The debate took place on January 24, 2020 at the Małopolska Conference of Public Employment Services. The event was organized by the Voivodship Labor Office in Krakow together with poviat labor offices from Lesser Poland Voivodeship.

If you want to know more aboot the project, see: 


W czasach pandemii, pracujemy i przekazujemy ważne przesłania. Maria Varlamova wraz z innymi studentami z konsorcjum projektu Marie Skłodowska Curie -ITN - EUROAGEISM przygotowała serię blogów na temat wpływu COVID-19 na osoby starsze na rynku pracy:

 1. Responses to COVID: Ageism or Intergenerational Solidarity (H. Köttl, I. Mannheim, F. Previtali, M. Varlamova) - blog zwraca uwagę na obszary, w których różne polityki i inicjatywy związane z COVID mają potencjalnie szkodliwe lub pozytywne skutki. Blog zawiera przemyślenia i przykłady polityk z różnych krajów, które ograniczają rozprzestrzenianie się COVID-19 i ich potencjalny wpływ na osoby starsze w obszarach rynku pracy, dostępności cyfrowej, dystansu społecznego, dostępu do sklepów, opieki zdrowotnej, opieka terminowa, kultura i rozrywka, uczenie się przez całe życie i transport.
 2. COVID-19: What happened to the labour market? (M. Varlamova & K. Keskinen) dyskutuje o konsekwencjach wybuchu COVID-19, który skłonił do wprowadzenia bezprecedensowych środków, które doprowadziły do trwałego lub tymczasowego zamknięcia wielu firm, powodując naruszenie zaufania i zwiększoną niepewność dla pracowników, w szczególny sposób wpływając na interesy starszych osób.
 3. COVID-19 and rising unemployment: Where are we now? (K. Keskinen & M. Varlamova) wskazuje jakie konsekwencje może mieć fakt bezrobocia spowodowany СOVID-19. Sytuacja bezrobocia jest niezwykle traumatyczna dla wszystkich grup ludności, jednak może stać się długotrwała dla starszych pracowników, wypychając ich z rynku pracy na zawsze i przenosząc ich kapitał społeczny, wiedzę i doświadczenie w zapomnienie.

Więcej tematów znajduje się na stronie: https://euroageism.eu/policy/

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM)

 • Kierowniczka projektu: mgr Natalia Ożegalska-Łukasik
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2022


Opis: 

Celem tego projektu badawczego jest zbadanie roli, jaką odgrywa synowska pobożność w codziennym życiu chińskich migrantów mieszkających w Polsce i Australii. Ponadto ważnym celem jest określenie jego znaczenia w konstruowaniu tożsamości osobistej i zbiorowej oraz sposobu w jaki określają swoją rolę w stosunku do starzejącego się rodzica pozostającego w Chinach. Główne pytania badawcze dotyczyć będą również tego, czy istnieją różnice między dwiema grupami migrantów w sposobie definiowania ich pozycji w stosunku do rodziców, a jeśli tak, to w jakim stopniu różnice te wynikają z doświadczeń migracyjnych kraju, w którym mieszkają. Publikacje badające pobożność synowską w kontekście ponadnarodowym zazwyczaj dotyczą percepcji z perspektywy pojedynczego kraju, z wyraźną dominacją analizy oczekiwań opiekuńczych osób starszych. Proponowany projekt wypełni lukę w najnowocześniejszych badaniach, wprowadzając porównawczą międzynarodową analizę pobożności synowskiej, z perspektywy opiekunów, między dwoma krajami o różnej strukturze migrantów: Australią - z najwyższym udziałem migrantów w ogólnej populacji, dobrze zakorzeniona populacja Chińczyków-Australijczyków i Polski - gdzie przepływ imigrantów z Chin jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Również z polskiej perspektywy lokalnej istnieje bardzo ograniczony zakres badań społecznych w dziedzinie studiów nt. społeczeństwa chińskiego. Ambicją tego projektu badawczego jest wypełnienie tej luki poprzez przedstawienie perspektywy tego poważnego problemu społecznego charakterystycznego dla większości współczesnych społeczeństw.

Więcej o projekcie na stronie: Narodowego Centrum Nauki

Projekt finansowany przez New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) w ramach programu "Democratic Governance in the Turbulent Age" (numer projektu: 2019/01/Y/HS6/00042) Narodowego Centrum Nauki

 • Kierowniczka projektu: dr Agata Dziuban
 • Członkinie zespołu na UJ: 
  dr Agata Chełstowska
  dr Justyna Struzik
 • Czas trwania projektu: 2020 - 2023


Opis: 

Projekt CrimScapes (CrimScapes: Navigating Citizenship in the European Landscapes of Criminalisation) bada rozpowszechniające się strategie kryminalizacji, polegające na wykorzystaniu prawa karnego, represyjnych metod jego egzekwowania oraz konstruowaniu praktyk społecznych w kategoriach (nie)legalności. Ujmuje on kryminalizację jako zjawisko będące zarówno odpowiedzią na, jak i mechanizmem napędzających, politykę strachu i niepewności dominującą obecnie w regionie Europy. Zwracając uwagę na napięcie wpisane w relację między procesami demokratycznymi a upowszechnianiem się jurydyzacji, projekt pyta o zagrożenia, jakie niesie ze sobą kryminalizacja dla partycypacyjnego charakteru demokracji. Przygląda się on także kryminalizacji jako - paradoksalnie - symptomowi i przyczynie rosnące poczucia niepewności dominującego obecnie w sferze gospodarki, życiu społecznym i polityce. Jednym z celów projektu jest próba analitycznego ujęcia motywacji, wyzwań i konsekwencji, jakie niesie za sobą kryminalizacja dla wielości aktorów i praktyk kształtujących określone krajobrazy kryminalizacji (crimscapes).

Projekt skupia na krajobrazach kryminalizacji (crimscapes), które odnoszą się do takich zjawisk jak procesy migracyjne, używanie substancji psychoaktywnych, polityki penitencjarne, praca seksualna, surogacja i prawa reprodukcyjne, tożsamość seksualna i płciowa oraz mowa nienawiści. Odwołując się do teoretycznych konceptualizacji obywatelstwa, projekt bada sposoby, na jakie grupy i jednostki nawigują w skryminalizowanych kontekstach, wykorzystując swoją sprawczość by renegocjować własne prawa, domagać się uznania, politycznej reprezentacji i sprawiedliwszej redystrybucji.


Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum czterech uczelni:

 • Humboldt-Universität zu Berlin (Niemcy)
 • Université Paris Saclay (Francja)
 • University of Helsinki (Finlandia)
 • Uniwersytet Jagielloński (Polska)


Więcej informacji o projekcie: https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/forschung/projekte/crimscapes

 • Program: ERA-NET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019: "Towards sustainable and organic food systems"
 • Członkowie i członkinie zespołu na UJ:
  dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ - kierowniczka, badaczka
  dr Konrad Stępnik - badacz
 • Czas trwania projektu: 2021 - 2023


Partnerzy projektu:

 • University of Giessen, Consumer Studies, Niemcy
 • University of Trento, Sociology and Social Research, Włochy
 • Coventry University, Centre for Agroecology, Water and Resilience, Wielka Brytania
 • OsloMet - Oslo Metropolitan University, Norwegia
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Polska


Opis: 

Konsumpcja żywności ma znaczący wpływ na zużycie zasobów i środowiskowe efekty produkcji i dystrybucji jedzenia. Żywnością ekologiczną zainteresowani są obecnie przede wszystkim grupy zamożnych i wykształconych konsumentów, a dominująca większość systemów żywnościowych zorientowana jest na masowe, standaryzowane produkty. Bardziej zróżnicowane systemy pozwoliłyby na rozszerzenie zakresu wyborów konsumenckich, zwiększając potencjał społecznie i ekologicznie zrównoważonych i odpornych systemów.

FOOdIVERSE ma na celu uzyskanie praktycznie zorientowanej wiedzy dotyczącej związku między różnorodnością diety, łańcuchów zaopatrzenia w żywność i ładu żywnościowego a bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi systemami żywnościowymi. Dzięki uwzględnieniu różnorodności podmiotów konsumpcji, produkcji i innych aktorów społecznych, projekt dostarcza wielopoziomowego ujęcia przemian lokalnych systemów w różnych częściach Europy.

Metodologiczne i teoretyczne narzędzia projektu to podejście relacyjne, uwzględniające szeroki zakres czynników, w różnych kontekstach (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska) i różnych skalach. W szczególności projekt skupiony jest na tych powiązaniach, które przyczyniają się do wzmocnienia zrównoważonych systemów żywnościowych. Projekt bezpośrednio upowszechnia ekologiczne rozwiązania dzięki włączeniu konsumentów, producentów, przetwórców i decydentów w „żywe laboratoria”, testujące i aplikujące wypracowane w projekcie rozwiązania.


Wiecej informacji o projekcie: https://foodiverse.eu

Projekt uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Premia na Horyzoncie 2

 • Kierowniczka projektu: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 • Czas trwania projektu: 2022 - 2023


Opis:

INSPIREUROPE propaguje w całej Europie współpracę, której celem jest wspieranie zagrożonych naukowców i naukowczyń. Wraz z globalnym wzrostem zagrożeń dla wolności akademickiej, rośnie również presja na badaczy i badaczki. Dlatego partnerstwo w ramach Inspireurope łączy siły w całej Europie, by reagować na tą sytuację. Kiedy zagrożeni akademicy i akademiczki wykluczani są z udziału w globalnej wymianie wiedzy z powodu dyskryminacji, prześladowań czy przemocy, zagrożone są nie tylko jednostki i ich kariery, ale w ogóle przyszłość akademii jako miejsca wolnej myśli. Inspireurope zakłada, że doskonałość badań zależy od otwartej debaty naukowej i jest inspirowana wielością idei i perspektyw. Umiejętności i wiedza represjonowanych uczonych stanowią potencjał dla europejskich krajów przyjmujących. Aby jednak mógł on zostać w pełni wykorzystany, konieczna jest koordynacja działań. Dlatego celem projektu Inspireurope jest rozwijanie sieci podmiotów wspierających zagrożonych naukowców i naukowczynie, budowa międzysektorowej europejskiej struktury wsparcia i przygotowanie instytucji goszczących badaczy i badaczki.


Więcej informacji o projekcie: https://sareurope.eu/inspireurope/

COmmunity Models for the Energy Transition through Social Innovation - COMETS

 • Kierownik projektu: dr Wit Hubert
 • Członkowie i członkinie zespołu naukowego z ramienia Instytutu Socjologii UJ:
  dr Wit Hubert
  dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
 • Czas trwania projektu: 2019 - 2023


Opis:

Celem projektu jest dostarczenie praktycznej wiedzy oraz zbudowanie modeli teoretycznych dotyczących społecznych innowacji na polu niskoemisyjnej produkcji energii. Instytut Socjologii UJ jest jednym z 12 europejskich instytucji badawczych, które weszły w skład konsorcjum:

UNITO - Università di Torino, Italy (coordinator)
DTU - Danmarks Tekniske Universitet, Denmark
ECOLISE HVL - Western Norway
University of Applied Sciences - Høgskulen på Vestlandet, Norway
JRC - Joint Research Centre - European Commission
RUG Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands
ECN The European Crowdfunding Network, Belgium
TECNALIA - Fundación Tecnalia Research & Innovation, Spain
TREA -Tartu Regiooni Energiaagentuur, Estonia
VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Belgium
UB - Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy
UJ Uniwersytet Jagiellonski, Poland


Więcej informacji o projekcie: http://www.comets-project.eu/