Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Szymon Czarnik

stanowisko: adiunkt

e-mail: szymon.czarnik@uj.edu.pl


Szymon Czarnik - od czasów studenckich związany z Instytutem Socjologii UJ. Zdeklarowany przeciwnik socjologii jako nauki „mówiącej to, co wszyscy wiedzą, językiem którego nikt nie rozumie".

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na metodologii badań społecznych i statystycznej analizie danych oraz zagadnieniach kapitału ludzkiego. Członek zespołu realizującego projekt "Bilans Kapitału Ludzkiego", odpowiedzialny za moduł badań ludności w wieku produkcyjnym. Pracę doktorską poświęcił eksperymentalnemu badaniu decyzji dotyczących redystrybucji zarobków. Tłumacz książek Ludwiga von Misesa, Thomasa Sowella, Hernando de Soto, Thomas Woodsa.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • metodologia ilościowych badań społecznych
 • statystyczna analiza danych
 • zagadnienia rynku pracy
 • teoria gier

Publikacje

Publikacje recenzowane
 • Czarnik, Szymon, 2020. How Much Truth Is in Stereotypes?, Philosophical Problems in Science, nr 68, ss. 243-279 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, 2016. Reading Minds of Experimental Subjects. Insights from Pre- and Post-Experimental Surveys in a Redistribution Game Experiment, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica VIII, ss. 143-165. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Grzelak, Szymon, Matteo Sala, Szymon Czarnik i inni, 2015. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim (wyd. rozszerzone): Grzelak, Szymon (ed), 2017. The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems. Guidelines for local authorities and practitioners based on the results of scientific research.Kobyłka: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.
 • Czarnik, Szymon i Krzysztof Kasparek, 2015. Segregacja płciowa na polskim rynku pracy, w: Jarosław Górniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał: szanse i bariery na polskim rynku pracy: raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 39-58. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Marcin Kocór, 2015. Zawody i kompetencje: konfrontacja popytu z podażą, w: Jarosław Górniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał: szanse i bariery na polskim rynku pracy: raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 19-38. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, Marcin Kocór i Anna Strzebońska, 2014. Bilans potrzeb pracodawców i możliwości rynku pracy w sytuacji dekoniunktury, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 19-46. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Kocór, Marcin i Szymon Czarnik, 2013. Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, w: Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 17-54. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Balance in the labour market: employer needs vs. job seeker potential, w: Jarosław Górniak (ed.), Youth or experience? Human capital in Poland The report concluding the 3rd round of the BKL Study in 2012. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 17-54 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Kocór, Marcin, Szymon Czarnik i Anna Strzebońska, 2012. Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 22-99. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Employers’ needs vs. availability of labour resources. An attempt at a balance, w: Jarosław Górniak (ed.), Competencies as the key to the development of Poland. The report concluding the second round of the Study of Human Capital in Poland conducted in 2011. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 22-99. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Turek, Konrad i Szymon Czarnik, 2012. Wpływ poziomu wykształcenia na karierę zawodową, w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 100-139. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Impact of the level of education on occupational career, w: Jarosław Górniak (ed.), Competencies as the key to the development of Poland. The report concluding the second round of the Study of Human Capital in Poland conducted in 2011. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 100-139. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2009. Proportionality and Two Kinds of Fairness, w: Bacher, Johann, Jarosław Górniak, Marian Niezgoda (eds.), Selected Research Papers in Education, Labour Market and Criminology, Volume I, TraunerVerlag: Linz, ss. 103-109. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2007. Gry eksperymentalne i manowce racjonalistycznego egoizmu, Decyzje, nr 8, ss. 27-52.
 • Czarnik, Szymon. 2006. Justice in the Shadow of Self-Interest. An Experiment on Redistributive Behavior, ActaPhysicaPolonica B, nr 11, ss. 2967-2978. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2004. Voluntary and Forced Redistribution under Democratic Rule, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, nr 7, ss. 149-168 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2003. Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii. ASK. Społeczeństwo-Badania-Metody, nr 12, ss. 117-145.(PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon. 2002. O poglądach Polaków na udział państwa w gospodarce, Studia Socjologiczne, nr 1,ss. 61-88. Powyższy artykuł został przedrukowany w ukraińskim piśmie Coциoлoгия: тeopия, мeтoды, мapкeтинг, w numerze poświęconym transformacji ustrojowej społeczeństw pokomunistycznych (nr 2/2005), pt. O взглядахполяковнаучастиегосударствавэкономике.
   
Publikacje nierecenzowane o charakterze naukowym
 • Czarnik, Szymon,Katarzyna Lisek, 2019. Poza rynkiem pracy. Uwarunkowania aktywności zawodowej Polek i Polaków. W: Czarnik, Szymon i inni, Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017–2018. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński. (Wersja robocza on-line: PUBLIKACJA)
 • Czarnik, Szymon, Magdalena Jelonek, Krzysztof Kasparek i Patrycja Antosz, 2017. Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński. (Wersja robocza on-line: PUBLIKACJA)
 • Czarnik, Szymon, Krzysztof Kasparek i Mateusz Magierowski, 2015. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej. W: Jarosław Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015. Warszawa; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 27–40. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2015. Polski rynek pracy – aktywnośćzawodowa i struktura wykształcenia: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon, 2014. „Wychowanie do życia w rodzinie” w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: wyniki badania uczniów liceów i techników w Krakowie i Białymstoku. Wychowawca, nr 10 (261), ss.18-24. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2014. Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków: na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2013. Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków: na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa.
 • Czarnik, Szymon, 2012. Uczniowie o “Wychowaniu do życia w rodzinie”. Raport z badań w krakowskich gimnazjach. Wychowawca, nr 9, ss. 25-31.
 • Czarnik, Szymon i Konrad Turek, 2012. Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Occupational activity of Poles. Career, education, competencies. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i inni, 2011. Polki i Polacy na rynku pracy. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Poles in the labour market. Report from a survey of general population conducted in 2010 as part of Study of Human Capital in Poland. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Czarnik, Szymon i Marcin Kocór, 2011. Diagnoza niedoborów i luk kompetencyjnych. W: Szymon Czarnik i inni, Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 109-140. (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Publikacja w jęz. angielskim: Diagnosis of competency shortages and gaps. W: Szymon Czarnik et al., Study of Human Capital in Poland. Report concluding the 1st round of the Study conducted in 2010. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, ss. 109-140. (PUBLIKACJA ON-LINE)

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans Kapitału Ludzkiego – praca w zespole badawczym: projektowanie badania, przygotowanie narzędzi, nadzór nad realizacją, analiza danych, przygotowanie raportów.

Zrealizowane projekty

 • Badanie opinii uczniów krakowskich gimnazjów nt. zajęć z Wychowania do życia w rodzinie (2012) – projekt badania, przygotowanie kwestionariusza, dobór próby, analiza danych, publikacja wyników w czasopiśmie "Wychowawca" (9/2012) i prezentacja wyników na sympozjum Edukacja seksualna, ale jaka? (Warszawa, 27 października 2012).
 • Sprawiedliwość, równość, demokracja. Eksperymentalne badanie procesu redystrybucji dochodów (grant KBN 1 H02E 046 28) pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Górniaka, prof. UJ (2005-2006).