Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiar zajęć dydaktycznych, warunki jego obniżania oraz zasady zaliczania zajęć do pensum dydaktycznego

WYPIS Z REGULAMINU PRACY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
 

PENSUM W JEDNOSTCE MACIERZYSTEJ

§ 3, ust. 9.
Do pensum dydaktycznego wlicza się w pierwszej kolejności zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych w jednostce macierzystej, a następnie w innych jednostkach organizacyjnych UJ. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych niemożnością pełnego zrealizowania pensum dydaktycznego na studiach stacjonarnych, dopuszcza się uzupełnianie pensum zajęciami prowadzonymi na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach, z uwzględnieniem tego w kosztach studiów.
 

PRZELICZNIKI GODZIN

§ 3, ust. 12.
Do ustalenia pensum dydaktycznego dziekan, a w jednostkach poza i międzywydziałowych dyrektor, może zastosować następujące przeliczniki godzin obliczeniowych, z tym zastrzeżeniem, że w stosunku do jednej godziny zajęć dydaktycznych możliwe jest zastosowanie jednego, korzystniejszego przelicznika:

 1. 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w soboty i niedziele – do 1,5 godziny obliczeniowej;
 2. 1 godzina zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych oraz w szkołach doktorskich w języku obcym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków obcych, zajęć na neofilologiach oraz zajęć prowadzonych na podstawie umów cywilnoprawnych – do 2 godzin obliczeniowych;
 3. za sprawowanie opieki:
  a) nad uczestnikami studiów doktoranckich, doktorantami w szkołach doktorskich – do 10 godzin obliczeniowych rocznie za każdego uczestnika,
  b) nad studentami studiującymi według indywidualnego programu studiów – do 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta
  a łączna liczba godzin przeznaczonych na opiekę nie może przekroczyć 45 godzin;
 4. za opiekę nad pracą:
  a) magisterską – do 5 godzin obliczeniowych,
  b) licencjacką – do 3 godzin obliczeniowych
  a łączna liczba godzin przeznaczonych na opiekę nie może przekroczyć 30 godzin obliczeniowych;
 5. za zajęcia prowadzone w szkołach ponadpodstawowych w ramach opieki sprawowanej przez Uniwersytet Jagielloński – do 90 godzin obliczeniowych (pod warunkiem, że zajęcia te nie są finansowane z innych źródeł);
 6. za przeprowadzenie konsultacji i egzaminu z dyscyplin dodatkowych w ramach przewodu doktorskiego – do 3 godzin obliczeniowych;
 7. za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego w ramach przewodu doktorskiego – 1 godzina obliczeniowa.

§ 3, ust. 13
Co najmniej 2/3 indywidualnego pensum należy wykonać w formie zajęć dydaktycznych bez użycia przeliczników, z wyłączeniem ust. 12 pkt 2 i 5.

 

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego)