Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

e-mail: krzysztof.frysztacki@uj.edu.pl


prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki jest emerytowanym profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, związany z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Wielokrotnie prowadził badania i wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą, w szczególności w USA, by wymienić Hunter College of The City University of New York, Ohio State University, The George Washington University. Pełnił i nadal wykonuje rozmaite funkcje w środowisku akademickim, w tym zaś w obecnej kadencji jest przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Z tych też zainteresowań pochodzą rozliczne książki, redagowane prace zbiorowe oraz artykuły jego autorstwa. Przy tym wszystkim, Kraków pozostaje jego ulubionym hobby.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia miasta
 • stosunki etniczne
 • socjologia stosowana
 • problemy społeczne
 • praca socjalna

Publikacje

Książki
 • Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej (studium wybranych grup mieszkańców Krakowa). 1982. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Polonia w dużym mieście amerykańskim. Studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo. 1986. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej (wraz z J. Radwan-Pragłowskim). 1996. Warszawa: Interart, (książka ta została powtórnie opublikowana nakładem wydawnictwa „Śląsk" w Katowicach w 1998 roku).
 • Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską. 1997. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. 2005, 2008. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi (wraz z J. Radwan-Pragłowskim). 2009. Katowice: „Śląsk".
 • Socjologia problemów społecznych. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu społecznego (wraz z M. Nóżką i M. Smagacz-Poziemską). 2011. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej (wraz z W. Aniołem, R. Bakalarczykiem i K. Piątkiem). 2015. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 1-195
 • Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu (wraz z M. Boryczko, A. Kotlarską-Michalską i M. Mendel). 2016. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, s. 1-210.
 • Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej (wraz z K. Piątkiem). 2017. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, s. 1-148.
 • Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych. 2019. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-277

Redakcja naukowa wybranych prac zbiorowych
 • Special Issue by Polish Ethnographers and Sociologists. 1983. Jako odrębny tom "Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems in the World System Framework", Nos. 3-4 (USA).
 • Współczesne tendencje w socjologii empirycznej. 1990. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Columbus-Cracow Dialogues on East European Social Issues. 1996. Cracow, Poland - Columbus, OH, USA: The Ohio State University College of Social Work and the Jagiellonian University Institute of Sociology.
 • Z zagadnień socjologii stosowanej. 1996. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim. 1998. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Education for New Challenges and Problems for Social Work and Nongovernmental Organizations / Praca socjalna, działalność pozarządowa i edukacja: nowe wyzwania i potrzeby. 1999. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt czwarty).
 • Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej (wraz z D. Berlińską). 1999. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN - Instytut Śląski.
 • Wartości i normy społeczne - wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej. 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt szósty).
 • Wielowymiarowość pracy socjalnej (wraz z K. Piątkiem). 2002. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne (wraz z K. Heffnerem). 2003. Opole: PIN - Instytut Śląski (i inni).
 • Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne (wraz z M. Korzeniowskim). 2005. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta (wraz z Z. Machem). 2008. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów). 2010. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN - Instytut Śląski.
 • Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego (wraz z A. Karwińską i M. Smagacz-Poziemską). 2010. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Co dzieje się ze społeczeństwem? (wraz z M. Flis, G. Skapską i P. Polak). 2012. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne (wraz z P. Sztompką). 2012. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii.
 • Krakowskie studia pracy socjalnej. 2013. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-295.
 • Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie. 2013. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN – Instytut Śląski, s. 1-116.
 • „Open Europe: Cultural Dialogue across Borders 4”. Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life? (wraz z A. Śliz). 2014. Opole: Wydawnictwo UO, s. 1-124.
 • Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej (wraz z B. Cymbrowskim). 2015. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 1-169.
 • Re-Imagining the City. Municipality and Urbanity Today from a Sociological Perspective (wraz z M. Smagacz-Poziemską i A. Bukowskim). 2017. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-352.
 • Praca socjalna. 30 wykładów. 2019. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 1-624.

Wybrane artykuły i rozdziały w wydawnictwach krajowych
 • O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce. 1976. W: „Studia Socjologiczne", nr 1.
 • Migrations of National Groups as an Element of the Urbanization Process. 1984. W: "Emigration from Northern, Central and Southern Europe: Theoretical and Methodological Principles of Research", Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Microsocial Components of Urban Structure. The Case of Cracow. 1986. W: "Polish Sociological Bulletin", Nos. 1-2.
 • O ‘języku' przestrzeni miejskiej. 1989. W: J. Wódz (red.), „Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne", Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Problemy i dylematy samorządu lokalnego oraz regionalnego w międzynarodowej perspektywie porównawczej (szkice wprowadzające, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów brytyjskich i amerykańskich). 1994. W: „Studia Śląskie", nr LIII.
 • Obszar działalności ochotniczej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Voluntary Sector and the Development of Civil Society in Poland. 1996. W: B. Synak i M. Ruzica (red.), „Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie. Dialog polsko-amerykański / Voluntary Sector in a Changing Society", Gdańsk - Indianapolis: Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Socjologii, Indiana University Center on Philanthropy
 • Community Issues: Between Sociology and Social Work. 1998. W: K. Wódz (ed.), "Community Social Action: Focus on the Roles of the Voluntary Sector in Poland and USA", Katowice: "Śląsk".
 • Are the International Monetary Fund and the World Bank Structural Adjustment Programmes the Best Prescriptions for Healing African Poverty? (wraz z A. K. Sesay'em). 2002. W: E. Jurczyńska-McCluskey (red.) „Społeczności lokalne i regionalne. Między teorią socjologiczną a praktyką", Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • From General to Specialized Education: Social Science, Social Work, and Their Theories. 2003 W: Ch. Labonte-Roset, E. Marynowicz-Hetka i J. Szmagalski (eds.), "Social Work Education and Practice in Today's Europe: Challenges and the Diversity of Responses", Katowice: "Śląsk".
 • Paradygmat ekonomiczny we współczesnej socjologii miasta. 2004. W: A. Majer i P. Starosta (red.), „Wokół socjologii przestrzeni", Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Siła i słabość państwowej pomocy społecznej (próba nazwania głównych argumentów), 2008. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), „Praca socjalna i polityka społeczna - obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego", Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.
 • Problem ubóstwa: uwarunkowania, korelaty, czynniki składowe. 2012. W: H. Kubiak (red.), "Polska bieda w świetle Europesjkiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym". Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Problemy społeczne - pomoc społeczna - praca socjalna: na przykładzie pewnego wybranego tour d'horizon. 2012. W: A. Żukiewicz (red.), "Praca socjalna w służbie ludziom". Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • Sfera publiczna – polityka publiczna: perspektywa amerykańska. 2017. W: „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 73-94.
 • Socjologia miasta – szczególna „przygoda” w badaniach i aplikacjach społecznych. 2017. W: G. Schneider-Skalska, E. Kusińska (red.), „Miejskie środowisko mieszkaniowe”. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 27-35.
 • Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej. 2018. W: „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 1, s. 15-33.
 • Rewizytując problem ubóstwa (odwołując się do tuzina głosów: jedenastu amerykańskich i jednego polskiego). 2019. W: „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Tom 24, Numer 3, s. 155-168.
 • O pożytkach z socjologii.2020. W: S. Pawlas-Czyż, K. Faliszek (red.), ”Księga Jubileuszowa Profesor Kazimiery Wódz”, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 39-52.

Wybrane artykuły i rozdziały w wydawnictwach zagranicznych
 • Introduction to Urban Questions in Poland. 1983. W: "Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems in the World System Framework", Nos. 3-4 (USA).
 • Transitions of Polish-American Communities. 1989. W: D. A. Chekki (ed.), „Dimensions of Communities. A Research Handbook", New York: Garland Publishing (USA).
 • Sociale Inhalte des Stadterneuerungsprozesses. 1990. W: W. Strubelt i B. Jałowiecki (hg.), „Stadterneuerung: Probleme - Perspektiven - Ziele, Bonn: Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde und Raumordnung (RFN), (książka ta wraz z niniejszym artykułem została powtórnie opublikowana nakładem Deutsche UNESCO - Kommission w 1991 roku).
 • Social work and social policy in Poland. Contradictions and perspectives. 1991. W: M. A. Toscano (a cura di), "Scienza sociale, politica sociale, servizio sociale. Analisi e prospettive per l'Europa", Milano: FrancoAngeli (Włochy).
 • The Context for Practice and Education in Polish Social Work: Foundations for the International Consultation Process (wraz z R. Constable'm). 1993. W: R. Constable, V. Mehta (eds.), "Education for Social Work in Eastern Europe: Changing Horizons", Chicago: LYCEUM BOOKS (USA).
 • I Cambiamenti dell'Europa dell'Est e le conseguenze per le politiche contro l'esclusione sociale (wraz z M. Bocheńską-Seweryn). 1994. W: "La Rivista di Servizio Sociale", N. 3 (Włochy).
 • Social Work in Poland: Research Experiences and Evaluation Challenges. 2001. W: "Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Publication", No.2, (USA).
 • The Impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (wraz z D. E. Bronson i S. Kunovich). 2005. W: "Journal of Family and Economic Issues", No. 2, (USA).
 • Social Problems, Sociological Responses and Sociologists' Professional Roles: Concerning Paul Hanly Furfey's Studies, Interpretations, and Practical Pursuits. 2005. W: B. Misztal, F. Villa i E.S. Williams (eds.), "Paul Hanly Furfey's Quest for a Good Society", Washington, DC: The Catholic University of America Council for Research in Values and Philanthropy (USA).
 • Issues of Social Exclusion and Social Inclusion in the Process of European Integration. 2006. W: P. Georgijevski (ed.), "European Integration: Polish and Macedonian Experience", Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy (Macedonia).
 • Social Science and/or Social Work: Do We (Should We) Teach Them Both?. 2008. W: "Journal of Teaching In Social Work", Nos. 3-4 (USA).
 • Space and the public sphere (in the city). 2008. W: "Die Vergangenheit der Zukunft", Bonn (Niemcy): Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung.
 • Structural Interpretation of Urban Life. 2008. W: W. Strubelt i G. Gorzelak (eds.), „City and Region", Opladen (Niemcy) & Farmington Hills, MI (USA): Budrich UniPress.

Obecnie realizowane projekty

 • Przedsięwzięcie własne dotyczące współczesnej teorii na rzecz pracy socjalnej

Zrealizowane projekty

 • Ostatni grant: 2008-2011
  "Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji" (Projekt badawczy własny nr N N116 088434, finansowany przez MNiSW). Kierownik projektu: Krzysztof Frysztacki, główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Marcjanna Nóżka).
 • Ostatnie przedsięwzięcie własne:
  2008-2012: "Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne" (redakcja naukowa Krzysztofa Frysztackiego i Piotra Sztompki).