Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: b.worek@uj.edu.pl


Barbara Worek - pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych i badań jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego, a od 2020 w projekty badawcze związane z rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.

Od 2017 roku jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Usług Rozwojowych.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • edukacja
 • kapitał ludzki
 • rynek pracy
 • społeczne aspekty rozwoju energetyki rozproszonej
 • metodologia badań
 • analiza danych jakościowych

Publikacje

2022

 • Worek, B., Micek, D. ., & Kocór, M. (2022). Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Energetyka Rozproszona, (8), 23–30.DOI: https://doi.org/10.7494/er.2022.8.23.

2021

 • Kocór, M. Czarnik, S.; Worek, B.; Micek, D.; Jelonek, M.; Prokopowicz, P.; Górniak, J.; Szczucka, A. (2021). Methods of Measuring the Skills Mismatch in the Human Capital Study. Ask: Research and Methods. Volume 30, Issue 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.18061/ask.v30i1.
 • Worek, B. Górniak, J. Lisek, K. (2021). Rozwój kompetencji dorosłych Polaków w warunkach pandemii COVID-19. w: Czarnik i in. Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020. PARP. Warszawa. s. 115-139.
 • Lisek, K. Worek,. B. Nowe strategie na nowe czasy? Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw w kompetencje pracowników w czasie pandemii COVID-19. w: Czarnik i in. Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020. PARP. Warszawa. s. 86-114.
 • Worek, B. Kocór, M. Micek, D, Lisek, K, Szczucka A., (2021). Społeczny wymiar rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – kluczowe czynniki i wyzwania. Energetyka Rozproszona 5-6. 2021. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.105.
 • Szczucka A, Lisek, K. Worek, B. Kocór M., Micek D. (2021). Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych. Energetyka Rozproszona 4.

2020

 • Cieślik, Ł. Dynowska-Chmielewska, K., Federowicz, M. Głuc, K. Górniak J., Hausner, J. Jelonek M., Kędzierski, M. Mazur, S., Paprocki, W. Worek B. (2020) Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość rozwoju systemu kompetencji w Polsce. Kraków: GAP.
 • Rozwój kompetencji : uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy. GÓRNIAK JAROSŁAW, Anna Strzebońska, WOREK BARBARA. Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020.

2019

2018

 • Worek, B., Szczucka, A.. (2018). Kto, jak i gdzie się uczy? Aktywność szkoleniowo-rozwojowa w Polsce w świetle badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. w: M. Gromadzka (red.). Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Seria Naukowa. T. 4. FRSE. Warszawa. s. 38-69

2017

 • Kocór M., Worek B. (2017). Adult learning – providing equal opportunities or widening differences? The Polish case. British Journal of Educational Studies. Vol 64 (4) 2016. 1-22.
 • Worek B. (2017). Metody jakościowe i ich wykorzystanie w obszarze pracy socjalnej. Zeszyty Pracy Socjalnej, 22(2).2017. ss. 93-103.
 • Worek, B, Jelonek, M. Kocór, M (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. Edukacja 2017, 1(140), 85-107.
 • Kocór M., Worek B. (2017). Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation, (in.) J, Pokorski, Z. Popis. T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (eds). Theory-based evaluation in complex environments. PARP. Warszawa.

2016

 • Turek B., Worek B. (2016). Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce — poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 33(2), s. 87–108.
 • Kocór M., Worek B. (2016). Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki. Społeczeństwo I Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Vol 21 (2) 2016.

2015

 • Worek, B. (2015). Czy dorośli Polacy nie muszą się uczyć? Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej osób dorosłych. Acta Universitatis Wratislaviensis Socjologia LXI No 3651. 17-35.
 • Worek B., Turek K., Szczucka A. (2015). Problemy i dylematy rozwoju polskiego systemu uczenia się przez całe życie, Edukacja 2015, 1(132), 151 –167.
 • Worek B. (2015). Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej dorosłych Polaków. w J. Górniak (red.) (Nie)wykorzystany potencjał Szanse i bariery na polskim rynku pracy. PARP. Warszawa.
 • Worek B. (2015). Reasons for and consequences of educational passivity of adult Poles. (in). J. Górniak (eds) (Not)used potential. Chances and barriers in the Polish labour market. PARP. Warszawa.
 • Worek B. (2015). Szkoły wyższe a uczenie się przez całe życie. w: J. Górniak (red.). Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. Część III. Diagnoza szkolnictwa wyższego. FRP. Warszawa.
 • Worek B. Turek K. (2015). Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju. (w:) J. Górniak (red.). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015. PARP. Warszawa.

2012

 • Szczucka A., Turek K. Worek B., (2012). Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery. w: Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku, PARP Warszawa.
 • Worek B. (2012). Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium.

2011

 • Worek, B (2011). Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy, wyzwania, w: Gender w społeczeństwie polskim, pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, NOMOS, Kraków
 • Worek, B. (2011). Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Jelonek, M. Szczucka, A. Worek, B. (2011). Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa

2010

 • Jelonek M. Keler, K. Worek, B. (2010). Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP

2009

 • Worek, B. (2009). Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych, w: J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr.51, s. 136-148.

2008

 • Worek, B. Górniak, J. (red.) (2008). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski, WUP Kraków, 2008.
 • Bohdziewicz-Lulewicz,M. Szczucka, A. Worek, B.. (2008). Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa, s. 263-290
 • Krupnik, S. Krzaklewska, E. Worek, B.. (2008). Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008, 291-312.
 • Perek-Białas, J. Worek, B.. (2008). Ewaluacja interwencji społecznych, w: J. Hausner (red.). Zarządzanie podmiotami ekonomi społecznej. MSAP, Kraków 2008, s. 153-171.
 • Górniak, J. Jelonek, M. Keler, K. Krupnik, S. Wachnicki, J. Worek, B. (2008). Ocena projektów i programów: wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie, w: B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, WSE, Kraków. s. 71-100.
 • Górniak, J. Jelonek, M. Krupnik, S. Worek, B. (2008). Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki, w: B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, WSE, Kraków. s. 143-164.
 • Worek, B. Jelonek, M. (2008). Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji- Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie, w: Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (red), WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, ss.243-251

2007

 • Worek, B. (2007). Uczestnictwo mieszkańców Małopolski w kształceniu pozaszkolnym, w: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce…, red. J. Górniak. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, 2007.
 • Worek, B. Górniak, J. Krupnik S. (2007). Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

2006

 • Worek B., Perek-Białas J. (2006). Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych, w: Józef Garczarczyk (red.) Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 165 – 178.

2005

 • Worek B., Bocheńska-Seweryn M. (2005). Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy, w: Państwo i społeczeństwo.
 • Wybrane problemy rodziny u progu nowoczesności, Grażyna Makiełło-Jarża (red) Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków, ss. 123-129.
 • Worek B., Bocheńska-Seweryn M., Bryda G., Bukowski A. (2005). Budowanie więzi, przywracanie szans: "Socjoterapia u Siemachy", Kraków, stron 30.
 • Worek B. (2005). Zwykli ludzie o sobie, Polsce, Europie i Unii Europejskiej. w: Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Krystyna Romaniszyn (red.), NOMOS, Kraków, ss. 143-171.
 • Worek B., Perek-Białas J. (2005). Aktywne starzenie się, aktywna starość – określenie pojęć, w: Perek-Białas J. (red.) Aktywne Starzenie się, aktywna starość, Aureus, Kraków, ss. 11-24.
 • Worek B., Perek-Białas J. (2005). Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości, w: Perek-Białas J. (red.) Aktywne Starzenie się, aktywna starość, Aureus, Kraków, ss. 11-24.

Obecnie realizowane projekty

 • COMORELP, Monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie - koordynator konsorcjum w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym w ramach programu ERASMUS+.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego i Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - projekt realizowany od 2009 r. przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego.

Zrealizowane projekty

 • 2021: Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów. Badania realizowane przez CEAPP UJ na zlecenie NCBiR
 • 2020 - 2022: Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER): ekspert ds. analizy społecznych uwarunkowań rozwoju klastrów energii. Projekt finansowany z programu Gospostrateg.
 • 2021: Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów. Badania realizowane przez CEAPP UJ na zlecenie NCBiR.
 • 2020: Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji.
 • 2018 - 2019: Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego. Badania realizowane przez CEAPP UJ na zlecenie NCBiR.
 • 2017: Diagnoza krakowskiej młodzieży. Badania realizowane przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dla Urzędu Miasta Krakowa.
 • 2017: Monitoring i ewaluacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekt realizowanym przez Fundację Rozwoju Badań Społecznych na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2015: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce. Projekt realizowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym.
 • 2014 - 2015: Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania. Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inne aktywności

 • Od 2017: członkostwo Radzie Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF).
 • Od 2018: członkostwo w Radzie Programowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
 • Od 2020: członkostwo w Kapitule Konkursu na monografię Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.