Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologia I stopnia: program i plan studiów, oferta kursów i zapisy na zajęcia

Zobacz: REGULAMIN STUDIÓW 


Już od pierwszego roku studiów, studenci i studentki socjologii w IS UJ mają możliwość kształtowania swojego programu studiów, wybierając interesujące ich kursy.

Narzędziem pomocym w tym wyborze są dokumenty Zasady studiowania w Instytucie Socjologii UJ, które zawierają przydatne informacje na temat studiowania w IS UJ oraz program studiów dla poszczególnych stopni:


OFERTA KURSÓW realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:

1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/

Na stronie – w zakładce dedykowanej socjologii, przedstawiana jest pełna oferta kursów na dany cykl akademicki wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych przedmiotów (sposób realizacji, godziny zajęć, liczba punktów ECTS, treści programowe, forma zaliczenia etc.). Zaznaczamy, że Aplikacja Sylabus jest obowiązującym źródłem informacji dotyczącym oferty kursów w IS UJ, znajdują się w niej wszystkie aktualne dla danego cyklu kształcenia sylabusy 

2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

W systemie USOS znajdują się tylko sylabusy kursów nowych, które nie znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Zasady dotyczące indywidualnej organizacji i zmian w ramach toku studiów szczegółowo reguluje Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim:


§ 24

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w formie Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.
   

§ 25

 1. Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.
 2. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym chce skorzystać z Indywidualnego Programu Studiów. W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć w trakcie roku akademickiego.
 3. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania propozycję programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. W przypadku niewskazania przez studenta kandydata na opiekuna naukowego, opiekuna wyznacza dziekan. Modyfikacja programu studiów musi zapewnić realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów.
 4. Dziekan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza jednocześnie program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego.
 5. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z programem studiów, w szczególności w przypadku:
  1) niepełnosprawności lub choroby,
  2) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów,
  3) sprawowania opieki na dzieckiem,
  4) udziału w programie wymiany, której stroną jest Uniwersytet,
  5) aktywnej działalności w samorządzie studenckim lub uczelnianej organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu.
 7. Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:
  1) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, rozkładu zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 10 ust.1,
  2) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia,
  3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.
 8. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb egzaminów i zaliczeń przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez prowadzących zajęcia.
 9. Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa rada wydziału

 

Wzory wniosków dostępne sa na stronie studiuje.uj.edu.pl

Zapisy na zajęcia odbywają się przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS)

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi obsługi portalu USOS:

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl

Każdy/a student/ka powinien/powinna zapisać się do jednej, wybranej przez siebie, grupy zajęciowej w semestrze. Dla ułatwienia prosimy o zapoznanie się z harmonogramem: https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/harmonogram
 

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją "żetonową". Każdy/a student/ka uprawniony/a do zaliczenia WF 8 września 2022 r. otrzyma 30 "żetonów" typu WF-22/23 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2022/2023).

Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić mailowo na adres swfis@uj.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując: BRAK ŻETONÓW, a w treści wiadomości podając numer albumu.


TERMIN REJESTRACJI NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023: 20.09.2022 - 20.10.2022


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa od dnia 3.10.2022 r. 
 

W przypadku braku miejsc (we wszystkich wybranych przez studenta grupach), prosimy o rezerwację miejsca w ramach giełdy oraz zgłoszenie się bezpośrednio na zajęcia.


Studenci posiadający zaliczenie z WF uzyskane na innym kierunku bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), mogą skorzystać z możliwości przepisania zaliczenia:
a/ zaliczone 2 semestry (60 h) – rejestracja na przedmiot SWF.UJ.ZPRZ60
b/ zaliczony 1 semestr (30 h) – rejestracja na przedmiot SWF.UJ.ZPRZ30

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy skontaktować się z sekretariatem Studium – nie wcześniej niż w drugiej połowie listopada

 • mailowo: swfis@uj.edu.pl
 • telefonicznie pod numerem: 12 637 43 03
 • lub osobiście

w celu uzupełnienia formalności związanych z przepisaniem zaliczenia.


Studenci posiadający zwolnienie lekarskie z ćwiczeń, obowiązkowo odbywają zajęcia, jednak w formie teoretycznej w wymiarze 30 h w semestrze (2 semestry). Rejestracji na ww. dokonuje sekretariat Studium WFiS UJ

 • tel. 12 637 43 03
 • e-mail: swfis@uj.edu.pl – w tytule wiadomości należy wpisać: ZWOLNIENIE LEKARSKIE, a w treści przesłać numer albumu oraz skan zwolnienia lekarskiego (oryginał dokumentu należy dostarczyć do sekretariatu Studium WFiS do końca października).


Zajęcia z WF odbywają się od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 6:00 do 22:30.

Formy zajęć do wyboru:

 • wychowanie fizyczne ogólne (elementy gier zespołowych, fitness, lekkiej atletyki);
 • siatkówka;
 • koszykówka;
 • fitness;
 • zdrowy kręgosłup (elementy jogi i pilates);
 • zajęcia na pływalni (dla osób początkujących i średniozaawansowanych;
 • zajęcia na pływalni dla osób z niepełnosprawnościami;
 • piłka nożna;
 • zajęcia korekcyjne (wymagane skierowanie od lekarza);
 • siłownia;
 • badminton;
 • tenis stołowy;
 • smocze łodzie (rekreacyjne zajęcia wioślarskie - odbywają się na Wiśle);
 • tenis ziemny (dla osób początkujących i średniozaawansowanych);
 • elementy samoobrony i judo;
 • grupy rowerowe (wymagane posiadanie roweru i kasku, zajęcia w soboty i/lub niedziele w formie wycieczek ok 5h (30 godzin w semestrze);
 • grupy narciarskie (w sezonie zimowym popołudniowe wyjazdy na pobliski stok);
 • zajęcia dla studentów anglojęzycznych;
 • sekcje sportowe (w różnych dyscyplinach dla osób zaawansowanych, rejestracji do sekcji dokonuje sekretariat Studium WFiS na wniosek trenera sekcji – w celu dołączenia do sekcji należy zgłosić się na trening wybranej dyscypliny;
 • zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji zdrowotnej (zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń – rejestruje sekretariat Studium).

Głównym narzędziem wykorzystywanym na Uniwersytecie Jagiellońskim do realizacji zajęć zdalnych jest Microsoft Teams. To jedna z wielu aplikacji dostępnych dla wszystkich pracowników/czek i studentów/ek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach chmury Office 365.

Dowiedź się JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MS TEAMS