Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

stanownisko: profesor uczelni

e-mail: marcin.kocor@uj.edu.pl


Marcin Kocór - profesor uczelni w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach rynku pracy i kapitału ludzkiego. Stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co przyczyniło się do udziału w licznych projektach badawczych – zarówno marketingowych, jak i dotyczących sfery publicznej.

Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • metody i techniki badań społecznych
 • techniki statystycznej analizy danych
 • socjologia polityki
 • rynek pracy
 • kapitał ludzki

Publikacje

 • Kocór Marcin. (2019). Nadwyżka czy deficyt kompetencji? Konsekwencje niedopasowania na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. ISBN: 978-83-233-4634-0.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2019). Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation. (w:) J. Pokorski, Z. Popis. T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (red.) Theory-based evaluation in complex environments. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 35-54. (PUBLIKACJA)
 • Kocór Marcin. (2017). Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations. Zarządzanie Publiczne. 42 (4), 38–52.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. Edukacja, 1 (140), 85-107.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Adult learning – providing equal opportunities or widening differences? The Polish case. British Journal of Educational Studies, 65 (2), 239–260.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Kandydaci do zawodu nauczyciela. – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. (w:). J. Madalińska-Michalak (red.) O nową jakość nauczycieli. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 177-203.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2016). Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 21 (2), 243-252.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2015). Efekty kształcenia: rynek pracy - interwencje publiczne. (w:) J. Górniak (red.) Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., t. 3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 178-204.
 • Kocór Marcin. (2015). Niedopasowanie kompetencyjne. (w:) J. Górniak (red.) Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12-26.
 • Kamal Sristi, Kocór Marcin, Grodzińska-Jurczak Małgorzata. (2015). Conservation opportunity in biodiversity conservation on regulated private lands: factors influencing landowners' attitude, Environmental Science & Policy, 54, 287–296.
 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, (w:) Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, PARP, 2013.
 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Anna Strzebońska, Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu, (w:) Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, 2012.
 • Marcin Kocór, Analiza założeń projektu Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia i ich realizacji, Jerzy B. Sobczak, Dorota Pawluś (red.), Interwencja społeczna – teoria i praktyka, IS UJ, ROPS Kraków, 2008.
 • Marcin Kocór, Metody wnioskowania ekologicznego na przykładzie danych wyborczych, ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, nr 15, 2006.

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans Kapitału Ludzkiego

Zrealizowane projekty

 • Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego. Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet 6, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 • Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, nr projektu Z/2.12/II/2.1/117/05. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
 • Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego. Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.
 • Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.