Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: marcin.lubas@uj.edu.pl


Marcin Lubaś - antropolog społeczny. Prowadził badania terenowe poświęcone stosunkom międzyreligijnym w zachodniej części Republiki Macedonii. Interesuje się problematyką epistemologii nauk społecznych, współczesnej teorii antropologicznej, teorii zmian kulturowych (w szczególności kulturowych konsekwencji zmian technologicznych), polityki wielokulturowości, pokrewieństwa.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • teorie zmiany kulturowej
 • stosunki międzyreligijne i etniczne, współistnienie chrześcijaństwa i islamu w Europie
 • pokrewieństwo, bio-technologie
 • sekularyzacja
 • procesy transmisji kulturowej

Publikacje

Autorskie monografie naukowe

 • Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2003, stron 287.
 • Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2011, stron 361.

Współautorstwo monografii naukowych

 • (wraz z Andrzejem Bukowskim i Jackiem Nowakiem), Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2006, stron 126.

Redakcje monografii naukowych

 • (wraz z Grażyną Kubicą), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, stron 234.
 • (wraz z Andrzejem Bukowskim, Jackiem Nowakiem), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, stron 239.

Wybrane artykuły

 • Struktura, transformacje i bricolage: o antropologii mitu Claude'a Lévi-Straussa, „Kultura i Społeczeństwo", Tom XXXIX, nr 1, 1995, s. 119-132.
 • Miejsce etyki w etnografii. O zaangażowaniu moralnym i zawodowej personie antropologa społecznego, [w:] Maria Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2004, s. 169-200.
 • Nijazija Limanoski and the Disputes on the National Identity of Macedonian-Speaking Muslims, Sprawy Narodowościowe (Nationalities Affaires. New Series), (31), 2007, s. 171-181.
 • Wprowadzenie. Tradycja a zmiana społeczna, [w:] Grażyna Kubica, Marcin Lubaś (red.) Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 7-29.
 • Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji "tradycji wymyślonych", [w:] Grażyna Kubica, Marcin Lubaś (red.) Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 33-69.
 • The Politics of Tradition: Religion and The Social Transformation in Post-Socialist Macedonia, [w:], Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz – Mośny, Aleksandra Wagner, (red.), Culture in Transition – Transition in Culture, Jagiellonian University, Institute of Sociology: Kraków 2009, s. 158-175.
 • Tradycja jako proces społeczno-kulturowy. Praktyki tradycjonalizacji w zachodniej Macedonii, [w:] Dorota Rancew-Sikora, Grażyna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyński, (red.), Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne: Warszawa 2009. s. 21-34.
 • Społeczne granice pamięci. Różnica religijna i przeszłość w zachodniomacedońskiej wiosce, [w:] Sławomir Kapralski, (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2010, s. 170-199.
 • Wprowadzenie (wraz z A. Bukowskim, J. Nowakiem), [w:], Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, s. 7-37.
 • Przestrzenne skale odtwarzania miejsca. Analiza społecznej organizacji przestrzeni w zachodniej Macedonii, [w:] Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, s. 41-69.
 • Więcej niż wiedza lokalna. W kierunku postinterpretatywnej koncepcji intensywnych badań terenowych, [w:] Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2011, s. 27-66.
 • W świecie niestabilnych całości. Clifford Geertz o współczesnej heterogenizacji kulturowej, [w:] Adam Szafrański (red.), Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, Lublin: Wydawnictwo KUL: 2012, s. 31-47.
 • Lévi-Strauss, etnocentryzm i zróżnicowanie kulturowe, [w:] Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (red.), Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Lévi-Straussa, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2013, s. 185-206.
 • Odtwarzanie czy zmiana? Zarys nowej problematyzacji zjawisk i procesów kulturowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, (Tom IX, Nr. 3), 2013, s. 60-88.
 • Dalej niż konstruktywizm. Nieco inaczej o społecznym tworzeniu rzeczywistości. [w:] Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, (red.) Antropologiczne Inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2013, s. 430-450.
 • Różnorodność w działaniu. Antropologia granic społecznych niegdyś i obecnie [w:] Grażyna Kubica, Halina Rusek (red.) Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2013, s 25-48.
 • Faces of Coexistence, Kinds of Cultural Diversity, (in:) Krzysztof Frysztacki, Anna Śliz (ed.) Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, vol. 4 Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life, Opole University 2014, pp. 21-40.

Zrealizowane projekty (wybrane)

 • Projekt badawczy MNiSzW pt. Zarządzanie przestrzenią: globalizacja, etniczność, władza (0295/H02/2005/28, Uniwersytet Jagielloński, współwykonawca projektu): 2005 - 2009.
 • Projekt badawczy MNiSzW (habilitacyjny) pt. Granice społeczne a religia. Społeczna organizacja zróżnicowania religijnego w zachodniomacedońskiej wiosce (Nr N N116 193236, Uniwersytet Jagielloński, kierownik projektu): 2009 - 2011.
 • wieloletnie badania terenowe: Region Dolna Reka, zachodnia część Republiki Macedonii.

Zrealizowane projekty