Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody, medale, ordery - PRACOWNICY I PRACOWNICZKI

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2022 r.

 

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagroda im. Ludwika Krzywickiego

Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Przyznawana za wybitne i twórcze prace naukowe opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody

Szczegóły dostępne są na stronie PAN

Wnioski należy składać w wersji papierowej w Wydziale I PAN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

do 15 września Marcin Sobczyk
Nagroda Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przyznawanie nagród Rektora UJ reguluje Komunikat nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2022 roku

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Centrum Spraw Osobowych UJ w terminie do dnia 30 września, nalezy także przesłać je w wersji elektronicznej na adres e-mail: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

W związku tym konieczne jest przedstawienie kandydatur na posiedzeniu Rady Instytutu we wrześniu

Posiedzenie Rady Instytutu we wrześniu

Dyrektorka IS UJ

Zastępczyni Dyrektorki IS UJ ds. dydaktycznych

Marcin Sobczyk

Nagroda im. Kazimierza Dobrowolskiego

Nagroda Instytutu Socjologii UJ przyznawana pracownikom i pracowniczkom Instytutu za publikacje w dwóch kategoriach:

 • prac (monografii) autorskich
 • prac współautorskich oraz "pod redakcją"

Statut Nagrody im. Kazimierza Dobrowolskiego

  Marcin Sobczyk

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagroda za najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych (PTS)

Nagroda przyznawana jest za tłumaczenie pracy z dziedziny socjologii (książka, artykuł, cykl artykułów) z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy członek PTS. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania dwóch egzemplarzy publikacji oraz oryginału wraz z pisemną rekomendacją na adres sekretariatu PTS w Warszawie do dnia 31 grudnia danego roku. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną zgłaszanych prac

Szczegóły dostępne są na stronie PTS

do 31 grudnia Marcin Sobczyk
Nagroda im. Stanisława Ossowskiego (PTS)

Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę z dziedziny socjologii. Może być również przyznana za pracę z problematyki pogranicznej socjologii i innych dyscyplin

Nagroda przyznawana jest autorom, którzy w roku wydania książki nie przekroczyli 35. roku życia

Do nagrody mogą być zgłaszane prace opublikowane w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym przyznaje się nagrodę

Szczegóły dostępne są na stronie PTS

do 31 grudnia Marcin Sobczyk

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zgodnie z Pismem Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 17 stycznia 2022 roku wnioski wraz z uzasadnieniem muszą być złożone w CSO UJ do dnia 28 lutego 2022 r. 

W związku z tym konieczne jest przedstawienie kandydatur przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Medal za Długoletnią Służbę

Za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa” istnieje możliwość przyznania Medalu Za Długoletnią Służbę

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • I stopień – Medal Złoty Za Długoletnią Służbę (po 30 latach pracy zawodowej)
 • II stopień – Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (po 20 latach pracy zawodowej)
 • III stopień – Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę (po 10 latach pracy zawodowej).

Zgodnie z Pismem Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 17 stycznia 2022 roku wnioski muszą być złożone w CSO UJ do dnia 28 lutego 2022 r. 

W związku z tym konieczne jest przedstawienie kandydatur przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Złoty, Srebrny, Brązowy Krzyż Zasługi

Z wnioskiem o Złoty, Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi można wystąpić w odniesieniu do osób, które „położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną"

Zgodnie z Pismem Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 17 stycznia 2022 rokuwnioski muszą być złożone w CSO UJ do dnia 28 lutego 2022 r. 

W związku z tym konieczne jest przedstawienie kandydatur przez posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Order Odrodzenia Polski

Z wnioskiem o przyznanie Orderu Odrodzenia Polski można wystąpić za „szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną”

Pismem Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 17 stycznia 2022 rokuwnioski muszą być złożone w CSO UJ do dnia 28 lutego 2022

W związku z tym konieczne jest przedstawienie kandydatur przez posiedzeniem Rady Instytutu w lutym

Przed posiedzeniem Rady Instytutu w lutym 

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Laur Jagielloński

Nagroda Rektora Laur Jagielloński przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania.

Zasady przyznawania nagrody reguluje Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur Jagielloński

Nagrodę Laur Jagielloński przyznaje się jako nagrodę indywidualną, a jeżeli dotyczy równorzędnych współautorów książki, można ją przyznać jako nagrodę zespołową. Nagrodę indywidualną może także otrzymać kierownik zespołu naukowego.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Laur Jagielloński może wystąpić dziekan, a w jednostce pozawydziałowej lub międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej dyrektor lub kierownik tej jednostki, po zasięgnięciu opinii właściwej rady.

Wniosek może zgłosić także co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim posiadających tytuł naukowy profesora.

Wnioski o przyznanie nagrody Laur Jagielloński składa się do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem Działu Organizacji w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego

W związku z tym konieczne jest przedstawienie kandydatur przed posiedzeniem Rady Instytutu w marcu

Przed posiedzeniem Rady Instytutu w marcu Marcin Sobczyk

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Nagroda przynawana jest za:

 • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Zasady przyznawania nagrodód reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:

 1. rektor
 2. prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk
 4. Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 5. 5) dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
 6. dyrektor instytutu badawczego
 7. dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na mocy umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną
 9. osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do ustawowych lub statutowych zadań tego podmiotu należy organizowanie, planowanie lub prowadzenie badań naukowych

Wnioski wraz z załącznikami należy nadsyłać tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dnia 30 kwietnia

do 30 kwietnia Marcin Sobczyk

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności

 • naukowej,
 • dydaktycznej,
 • wdrożeniowej,
 • organizacyjnej
 • za całokształt dorobku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Jagielloński w danym roku może zgłosić jeden wniosek do nagrody z danej kategorii.

Wnioski (jeden egz. podpisany przez Dziekana Wydziału oraz wersja elektroniczna w wersji edytowalnej wniosku i załączonych dokumentów) należy składać w Centrum Spraw Osobowych (adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl) w terminie do dnia 31 maja 2022 roku

Przed majowym posiedzeniem Rady Instytutu

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Nagroda Pro Arte Docendi

Nagrodę przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 maja 2003 roku w sprawie: ustanowienia nagrody Rektora UJ "Pro Arte Docendi"

Z wnioskiem o przyznanie nagród występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych.

Kandydatury powinny być zgłaszane minimum tydzień przed majowym posiedzeniem Rady Instytutu - wnioski zatwierdza bowiem Rada Wydziału po przyjęciu przez Radę Instytutu.

Wnioski należy składać do Biura Doskonalenia Kompetencji UJ do dnia 31 maja

Przed majowym posiedzeniem Rady Instytutu

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail: ars.docendi@uj.

Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda, indywidualna bądź zespołowa przyznawana jest za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 55 Rektora UJ z 18 listopada 2003 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia Hugona Kołłątaja

Z wnioskiem o przyznanie nagród występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych.

Kandydatury powinny być zgłaszane minimum tydzień przed majowym posiedzeniem Rady Instytutu - wnioski zatwierdza bowiem Rada Wydziału po przyjęciu przez Radę Instytutu.

Wnioski należy składać do Biura Doskonalenia Kompetencji UJ do dnia 31 maja

Przed majowym posiedzeniem Rady Instytutu

Dyrektorka IS UJ

Marcin Sobczyk

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Spraw Osobowych UJ
ul. Straszewskiego 27, p. 111
adres mailowy: patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody, medale, ordery - STUDENCI I STUDENTKI, DOKTORANCI I DOKTORANTKI

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2022 r.

 

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagroda im. Floriana Znanieckiego

Nagroda przynawana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii

Regulamin nagrody dostępny jest na stronie PTS

Prace do nagrody zgłaszać mogą władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić dwie prace

Prace do nagrody, wraz z uzasadnieniem, powinny być przesłane w formie pisemnej i elektronicznej do dnia 31 grudnia

W związku z tym kandydatury powinny zostać przedstawione na posiedzeniu Rady Instytutu w listopadzie

przed posiedzeniem Rady Instytutu w listopadzie Marcin Sobczyk

NAGRODA/MEDAL/ORDER INFORMACJE TERMINY OSOBA/Y DO KONTAKTU
Nagroda im. Henryka Jordana

Nagrodę może otrzymać student lub doktorant, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczno-moralną

Nagroda przyznawana jest przez Rektora na wniosek dziekana wydziału lub kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub związków i organizacji sportowych, po zaopiniowaniu wniosków przez jury nagrody

Zasady przyznawania nagrody reguluje Uchwała nr 90/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

Zgłoszenia należy przesłać do Dziekanatu do dnia 27 lipca Wszelkich informacji dotyczących przyznawania nagrody udziela Pani Agnieszka Radwan
tel. (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl