Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny

e mail: wieslaw.gumula@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest zawodem i pasją. Wolny czas najchętniej spędzam przyjaciółmi. Jestem miłośnikiem kameralnej muzyki klasycznej. Jeżdżę na nartach. Chodzę po górach.


dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ – profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dotychczas pracował między innymi w Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Opublikował między innymi następujące książki: „Teoria osobliwości społecznych: zaskakująca transformacja w Polsce" (2008); On Property and Ownership Relations: A Return to the Social Theory of Karl Marx (2018). Od trzydziestu lat pracuje również na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich w bankach. Jest członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia finansów
 • osobliwości społeczne
 • socjologiczne i ekonomiczne teorie własności

Wybrane publikacje

Książki

 • Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. College of Socio-Economics in Tyczyn. Tyczyn 2000, ss. 290.
 • Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2008, ss. 323.
 • On Property and Ownership Relations: A Return to the Social Theory of Karl Marx. Peter Lang. Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Vien 2018, pp. 200.

Książki redagowane

 • Wiesław Gumuła (red.), Władza lokalna wobec centrum. Recepcja instytucji centralnych w lokalnych układach władzy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1989, ss. 254.
 • Ewa Bogacz-Wojtanowska, Wiesław Gumuła, Sławomir Rębisz (red.), Zróżnicowanie i zmienność świata społecznego: księga jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012, ss. 455.
 • Wiesław Gumuła (red), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Instytut Literatury i Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 2021, ss. 404.

Wybrane artykuły

 • Mieszkańcy Opolszczyzny - zbiorowość czy wspólnota regionalna. Socjologiczna analiza pojęcia region na przykładzie Opolszczyzny, w: Opolszczyzna w 35-leciu PRL. Teoretyczne i metodologiczne aspekty socjologii regionu. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Socjologicznych. Instytut Śląski w Opolu. Opole 1980, s. 81 – 104.
 • Koncepcja religii Durkheima a koncepcja religii Marksa i Engelsa. Analiza porównawcza w kontekście ich systemów. „Studia Socjologiczne" 1980, nr, 1, s. 109 – 130.
 • Władza lokalna wobec centrum - wnioski, uogólnienia, w: W. Gumuła (red.), Władza lokalna wobec centrum. Recepcja instytucji centralnych w lokalnych układach władzy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1989, s. 161 – 169.
 • Kilka uwag o transformacjach ustrojowych w Polsce w świetle „gospodarki cienia", w: K. Z. Sowa (red.), Gospodarka nieformalna. Uwarunkowania lokalne i systemowe. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział Rzeszów. Rzeszów 1990, s. 235 – 249.
 • Przemiany w lokalnych układach władzy w pierwszej połowie roku 1990 z perspektywy wyborów samorządowych i zagadnień demokratyzacji, w: A. Sułek, W. Wincławski (red.), Przełom i wyzwanie: pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Toruń, 19 – 22 września 1990. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek. Warszawa – Toruń 1991, s. 295 – 305.
 • Strukturalne blokady rozwoju społeczeństwa polskiego lat osiemdziesiątych, w: J. Mucha, G. Skąpska, J. Szmatka, I. Uhl (red.), Społeczeństwo polskie u progu przemian. Zakład Naukowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo. Wrocław Warszawa Kraków 1991, s. 221 – 237.
 • Local Authorities and Central Political Institutions, in: K. Z. Sowa, W. Strubelt (eds), Teritorial Base of Social Structures. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1992, s. 85 – 95.
 • Miejsce Komitetów Obywatelskich w lokalnych układach władzy w latach 1990 – 1991 (Na przykładzie Limanowej, Lubeni i Świlczy), w: T. Borkowski, A. Bukowski (red.), Komitety Obywatelskie: powstanie, rozwój, upadek? Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 1993, s. 109 – 129.
 • Społeczeństwo polskie – społeczeństwo gotówkowe, w: Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka, Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii. Warszawa 2012, 109-136.
 • Kazimierz Z. Sowa – intelektualny portret socjologa, w: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Wiesław Gumuła, Sławomir Rębisz (red.), Zróżnicowanie i zmienność świata społecznego: księga jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z. Sowie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012, s. 11 - 30.
 • Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy w Polsce, w: Helena Żukowska, Marian Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Wydawnictwo KUL. Lublin 2013.
 • Jednostka w megaprzestrzeni finansowej, w: Piotr Binda (red.), lokalne, narodowe i inne.. : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2014, s. 465 – 477.
 • Moralność w czasach finansjalizacji, w: Janusz Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności: podstawy - teorie - badania - perspektywy. NOMOS. Kraków 2015, s. 457-464.
 • Ubankowienie i obrót bezgotówkowy w perspektywie socjologii relacji społecznych, w: Piotr Bolibok, Marian Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wydawnictwo KUL. Lublin 2016.
 • Moja Opolszczyzna: o klimacie regionalnym na Śląsku Opolskim, w: Violetta Sawicka, Andrzej Pasierbiński (red.), Śląsk jest jakiś inny … . Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2016, s. 27-37.
 • Co wnosi światowy kryzys finansowy do socjologii?, w: Grażyna Skąpska, Marek S. Szczepański, Żaneta Stasieniuk (red.), Co po kryzysie? Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Warszawa 2016.
 • Sprawność gospodarcza i produktywność w czasach finansjalizacji, w: Stanisław Lis, Kazimierz Zieliński, Maria Urbaniec (red.), Ekonomia przyszłości:państwo efektywne czy sprawiedliwe? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2018. ss. 107-116.
 • Finansjalizacja, w: Witold Morawski (red.),Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego. Warszawa 2018.
 • Karl Marx and Moby Dick Face to Face: A Study of Passion and Madness, in: Martyna Sobczyk (ed.), Krzysztof M. Bednarski Karol Marks vs Boby Dick: Analiza formy i rozbiórka treści – Karl Marx vs Moby Dick: An Analysis of Form and Demolition of Ideas. Wydawca/Publisher Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow. Kraków 2019, p. 45-69.
 • Przemiany społeczne w Polsce i na świecie na początku XXI wieku z perspektywy teorii osobliwości społecznych, w: Joanna Dzwończyk (red.). Polityka i gospodarka: teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2019, s. 216-230.
 • Osobliwy przebieg finansjalizacji w Polsce, co dalej? „Obserwator Finansowy”, 02.06.2020,w: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/osobliwy-przebieg-finansjalizacji-w-polsce-co-dalej/.
 • Gospodarka polska w dobie finansjalizacji, w: Maria Urbaniec, Małgorzata Kosała, Izabela Czaja (red), Bezpieczeństwo ekonomiczne: polityka, finanse i innowacje. Wydawca Poltext sp. z o.o. Kraków 2020, s. 89-109.
 • Meandry demokratyzacji w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu XX i na początku XXI wieku w: Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (red), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2020, s. 12-145.
 • Niezwykłe spotkanie pandemii z finansjalizacją w świecie relacji międzyludzkich, w: Wiesław Gumuła (red), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Instytut Literatury i Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 2021 s. 21-56.
 • Niecodzienna codzienność: świat społeczny w stanie pandemii, w: Wiesław Gumuła (red), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Instytut Literatury i Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 2021, 334-345.
 • Ferment intelektualny i nastroje społeczne w Polsce w okresie od lipca 1983 do czerwca 1989 roku. „Nowy Napis”, nr 11. 2021, s. 355-369.
 • O wielości znaczeń odpowiedzialności, w: Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Kultura (nie)odpowiedzialności: społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2021 s. 61-75.

Zrealizowane projekty

1. W latach 2006 – 2010 w Narodowym Banku Polskim kierował badaniami panelowymi polskiego rynku pracy. Raporty i analizy zostały opublikowane przez Narodowy Bank Polski w formie kilku monografii:

 • Wiesław Gumuła, Niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2006, s. 43.
 • Wiesław Gumuła, Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski, Presja płacowa oraz niedopasowanie strukturalne na rynku pracy w świetle badań NBP. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2007, s. 21.
 • Wiesław Gumuła, Wynagrodzenia oraz produktywność pracy (Badania krajowego rynku pracy – maj 2007 r.). Narodowy Bank Polski. Warszawa 2008, s. 40.
 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w listopadzie 2008 r. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2009, s. 82.
 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 r. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2009, s. 71.
 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 r. – na tle badań panelowych w latach 2006-2009. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2010, s. 107.
 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w maju 2010 roku – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2009. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2010, s. 109.
 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006 – 2009. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2011, s. 95.

Publikacje na temat rynku pracy są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie Narodowego Banku Polskiego w zakładce Publikacje naukowe

2. Na zlecenie Instytutu Literatury w Krakowie w latach 2020-2021 kierował projektem badawczym „Dzienniki pandemiczne w perspektywie socjologii codzienności”. Efektem analiz jest praca zbiorowa pod jego redakcją: Dzienniki stanu pandemii (Czytane z perspektywy socjologii codzienności). Instytut Literatury i Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 2021, ss. 404.

3. Napisał książkę na temat transformacji światowego systemu finansowego w XXI wieku pod tytułem: „Ironia finansjalizacji (Przemiany świata społecznego z perspektywy ekonomii i socjologii finansów)”. Książka ma się ukazać w Wydawnictwie Naukowym PWN w 2023 roku.