Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl


Katarzyna Ornacka - socjolog, trener umiejętności osobistych w ujęciu integralnym oraz komunikacji opartej na empatii, psychoterapeuta, kliniczny pracownik socjalny. Członek European Association of Schools of Social Work, Global Childhood Studies Network, Stowarzyszenia Trauma i Dysocjacja, The Wisdom of Trauma Film Group oraz Polskiego Instytutu Traumy. Opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ (do 2021r.), Redaktor Naczelny czasopisma Zeszyty Pracy Socjalnej (do 2023r.) oraz stały recenzent w czasopiśmie Journal of Social Work.

Jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię dzieciństwa i rodziny, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia dzieciństwa i rodziny
 • socjologia problemów społecznych
 • kliniczna praca socjalna
 • terapia traumy
 • podejście oparte na NVC

Publikacje (wybrane)

Książki

 • 2013 - Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2003 - Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.


Monografie pod redakcją

 • 2007 - Ornacka K. (red.), Cracow-Berlin debate on children, families and poverty, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.


Artykuły w czasopismach

 • 2019 - Ornacka K., Kaszyński H., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, Social Work Education, The International Journal, Volume 38, 2019 - Issue 1: Crossing boundaries for the future of social work education, ss. 103-118.
 • 2015 - Ornacka K., Miś L., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, Problemy Polityki Społecznej, 28(1)2015, s. 63-82.
 • 2014 - Ornacka K., Children of "vulnerable identity" - do they have to be excluded? Some reflections based on empirical research, Folia Sociologica, nr 49, ss. 81-96.
 • 2014 - Ornacka K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research”, Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2.


Rozdziały w recenzowanych monografiach

 • 2022 - Ornacka K., Reflective Partnership Between an Adult and a Child in Institutional Foster Care – in Search of (the Child's) Agency, Frankel, S. (Ed.) Establishing Child Centred Practice in a Changing World, Part A (Emerald Studies in Child Centred Practice), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 133-146. [PUBLIKACJA]
 • 2022 - Ornacka K., Kamińska M., Trauma Tożsamości - trajektoria biograficzna dzieci z pieczy zastępczej, Fundacja Centrum Badań Socjologicznych – forthcoming
 • 2022 – Ornacka K., Rodzicielstwo i dzieciństwo wobec wyzwań współczesności – refleksje (nie)oczywiste [w:] A. Kacprzak, M. Gońda, I.Kudlińska-Chróścicka (red.), Problemy społeczne. Trwałość i zmienność w dynamicznej rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ss.175-190.
 • 2018 - Ornacka K., Kaszyński H., Rodzinna piecza: perspektywa klinicznej pracy socjalnej, [w:] Marzena Kordaczuk-Wąs, Monika Wiktorowicz-Sosnowska, Rodzina zastępcza: pomiędzy prawem, teorią i praktyką, ss. 23-39. Wydawnictwo Exante, Wrocław.
 • 2016 - Ornacka K., Kaszyński H., Antropologiczny zwrot w pracy socjalnej, [w:] M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 75-92.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O przemocy instytucjonalnej wobec dzieci i młodzieży w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej jako wyzwaniu dla pracy socjalnej, [w:] S. Lovasova (red.), Rizikove spravanie v teorii a praxi socialnej prace, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Kosice, ss.182-193.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O włączeniu dzieci jako aktorów społecznych w pole praktyki pracy socjalnej, [w:] M. Szpunar, Badania w pracy socjalnej - stan i perspektywy, Wydawnictwo ANWI Andrzej Szymański, Gdańsk, ss. 357-370.
 • 2014 - Ornacka K., Żuraw K., O bezdomności małego człowieka w przestrzeni społecznej, [w:] J. Matejek, E. Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Wydawnictwo "Scriptum", Kraków, ss. 172-188.
 • 2013 - Ornacka K., O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej, [w:] K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., Wałek I., O dziecięcej filozofii wartości i wsparciu dla rodziny - na przykładzie badań wśród młodzieży, [w:] J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, ss. 179-196.
 • 2013 - Ornacka K., Szlachta K., O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka, [w:] J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, ss. 93-110.
 • 2013 - Ornacka K., Żuraw K., O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol, [w:] J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, ss. 22-39.
 • 2011 - Ornacka K., Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, [w:] M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, K. Frysztacki (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 7-29.

Obecnie realizowane projekty

 • "Usłyszeć na czas” - praktyka uważnego dialogu w autobiografiach dzieci z doświadczeniem traumy przebywających w pieczy zastępczej
 • Nastolatek w centrum - o sztuce pomagania w przestrzeni działania społecznego - projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Instytutem Terapii
 • "Było sobie raz dziecko (...)" - badanie trajektorii traumy dzieci z doświadczeniem krzywdzenia
 • Dorastanie w partnerstwie - projekt edukacyjny realizowany we współpracy ze studentami i studentkami

Zrealizowane projekty

 • Projekt badawczy Od socjologii do pracy socjalnej – społeczny fenomen dzieciństwa finansowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu NN 116 013339, 2010-2012, kierownik i realizator badań