Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie na kierunku socjologia I stopnia

Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów.

Studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów (pomiędzy III a VI semestrem studiów) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie. Studenci i studentki realizują praktyki w wybranych przez siebie firmach, agencjach badawczych, agencjach reklamowych i PR, mediach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych itp.

Za odbycie praktyk studenci otrzymują 4 punkty ECTS oraz zaliczenie. Punkty są dopisywane do łącznej liczby punktów uzyskanych na III roku niezależnie od terminu odbycia praktyk. Brak zaliczenia praktyki powoduje brak zaliczenia roku, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana (to jest III roku studiów licencjackich).


Instytut Socjologii UJ sukcesywnie buduje bazę instytucji współpracujących, w których nasi studenci i studentki mogą odbywać praktyki. Lista instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o praktykach, dostępna jest u Koordynatorki ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii.

Wśród instytucji, z którymi Instytut Socjologii UJ podpisał umowy o prowadzeniu praktyk są m.in:


Nasi studenci i studentki odbywają także praktyki w firmach i instytucjach takich jak:

 • CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
 • Manpower Polska
 • Stowarzyszenie Manko
 • Alexander Mann Solutions
 • Pentor Research International
 • Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów
 • Muzeum Galicja
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Stowarzyszenie Wiosna


Chętni mogą skorzystać także z oferty praktyk zagranicznych oferowanych w ramach programu Erasmus.


Koordynatorka ds. praktyk dla studentów i studentek socjologii:
dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W jakim celu odbywa się praktykę?

Praktyki zawodowe mają przede wszystkim na celu:

 • poszerzenie oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z daną specjalnością w ramach socjologii
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, procedur,
 • procesu planowania pracy w danej instytucji/firmie
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w instytucji/firmie, doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach
 • zapoznanie z możliwościami oraz specyfiką pracy, którą można wykonywać po ukończeniu socjologii
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, podejmowania decyzji,odpowiedzialności za powierzone zadania, organizacji pracy własnej, kształtowanie etyki zawodowej
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych
 • poznanie obszarów, w których studenci i studentki mogą rozwijać swoje szeroko pojęte zainteresowania o charakterze socjologicznym

Gdzie można odbywać praktykę?

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucjach społecznych, organizacjach społecznych, fundacjach, placówkach kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, organizacjach z branży doradztwa personalnego, badań opinii publicznej, usług szkoleniowych, konsultingu, mediów i reklamy, lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyka może się także odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Możliwa jest także realizacja praktyki poprzez zaangażowanie w prace w Instytucie Socjologii UJ (np. przy organizacji konferencji).

Studenci i studentki mogą także skorzystać z oferty praktyk dostępnych na stronie Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego lub ofert przedstawianych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci i studentki odbywają praktyki w wybranym przez siebie miejscu, zgodnie z profilem kierunku studiów oraz indywidualnymi zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Praktyka powinna być czasem orientacji zawodowej.

Jaką formę może mieć praktyka?

Praktyka może mieć formę:

 • pracy lub wolontariatu w administracji państwowej i samorządowej
 • pracy lub wolontariatu w instytucjach pozarządowych, organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • pracy w agencji badawczej, firmie konsultingowej lub z branży doradztwa personalnego na stanowisku związanym z badaniami społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, organizacją życia społecznego lub zarządzaniem zespołami ludzi
 • pracy w firmie zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR), która może uwzględniać na przykład: zapoznanie z ogólnymi zasadami funkcjonowania działu kadr, poznanie strategii personalnej firmy, zasad prowadzenia akt osobowych, procedury rekrutacji i selekcji pracowników, udział w procesie rekrutacji pracownika, analiza dokumentów, uczestniczenie w przeprowadzonych rozmowach, zapoznanie się z systemem ocen pracowniczych (sporządzenie kwestionariusza oceny pracownika na wybranym stanowisku pracy), zapoznanie się z systemem szkoleń prowadzonych w firmie oraz systemem wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych pracowników, diagnozowanie poziomu satysfakcji pracowników w firmie
 • pracy w firmie marketingowo-reklamowej czy medialnej: zapoznanie się z zarządzaniem i strategią funkcjonowania instytucji, rodzajem stosowanych metod i technik badawczych oraz ich wykorzystanie w praktyce, podjęcie działań wspomagających promocję i reklamę instytucji (działań związanych z PR instytucji)
 • pracy w instytucjach zajmujących się badaniem opinii publicznej czy prowadzących szkolenia
 • realizacji projektów w ramach działalności kół naukowych
 • realizacji projektów prowadzonych w Instytucie Socjologii lub innych jednostkach naukowo-badawczych
 • organizacji życia naukowego, kulturowego i sportowego Uniwersytetu, Wydziału Filozoficznego lub Instytutu Socjologii.


Nie można zaliczyć praktyki, która ogranicza się tylko do:

 • wykonywania prac biurowych: obsługi urządzeń biurowych, prowadzenia korespondencji, administrowania skrzynką poczty elektronicznej
 • porządkowania dokumentacji instytucji/przedsiębiorstwa
 • korekty (stylistycznej, językowej itp.) czy redakcji dokumentów/tekstów
 • edycji raportów – przepisywania danych, edycji graficznej, językowej
 • poznania zakresu prac podejmowanych w danej instytucji/firmie
 • obsługi centrali telefonicznej
 • zapewnianie/zamawianie materiałów biurowych
 • prac, które nie posiadają socjologicznego aspektu.
Powyższe czynności mogę pojawić się w trakcie odbywanej praktyki, ale nie mogą one jej zdominować ani nie może się ona ograniczać tylko do nich

Jakie formalności należy spełnić?

Forma, warunki i termin praktyk muszą zostać uzgodnione przed rozpoczęciem praktyk z osobą wyznaczoną do koordynowania praktyk. Student i studentka muszą przedstawić wstępny plan praktyk oraz uzyskać akceptację formy i terminu praktyk (załącznik 1).

Do podjęcia praktyk wymagane są następujące dokumenty:

 • porozumienie o odbyciu praktyk (2 egzemplarze: dla instytucji/firmy przyjmującej na praktyki oraz Instytutu Socjologii UJ) – załącznik 2 (przekazuje je koordynatorka ds. praktyk)
 • skierowanie na praktyki (na żądanie firmy/instytucji, w której będą odbywane praktyki) – załącznik 3 (przekazuje je koordynatorka ds. praktyk)
 • karta praktykanta – załącznik 4

Przed rozpoczęciem praktyki student i studentka muszą dostarczyć do instytucji/ firmy/organizacji porozumienie w sprawie organizacji praktyk

Istnieje możliwość wystąpienia na wniosek studenta do wybranej instytucji/firmy/ organizacji z prośbą o przyjęcie na praktykę. W sprawie wybranych miejsc, a także ewentualnego przygotowania i wysłania prośby o przyjęcie na praktyki, należy zwracać się do osoby koordynującej praktyki w Instytucie Socjologii.

Osoby pracujące zawodowo lub jako wolontariusze w miejscach wymienionych w pkt. 6-8 mają możliwość złożenia zaświadczenia z opisem wykonywanych obowiązków, na podstawie którego zostaną im zaliczone praktyki zawodowe (po uprzedniej konsultacji z opiekunem praktyk).

Jak rozliczyć praktykę?

Zaliczenia praktyk dokonuje osoba wyznaczona do koordynowania praktyk na podstawie odpowiednich dokumentów, a zwłaszcza porozumienia o odbyciu praktyk oraz karty praktykanta lub wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta lub studentki i opisem zakresu obowiązków.

Karta praktykanta musi zawierać:

 • dane studenta
 • dane Firmy/Instytucji
 • termin i wymiar godzin praktyki
 • zagadnienia i prace jakie wykonywał student i studentka w trakcie praktyki;ogólną opinię o praktykancie
 • ogólną ocenę odbytej praktyki
 • pieczęć i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.