Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl


Piotr Nowak - profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju.

W jego zainteresowaniach naukowych dominują dwa nurty: socjologia obszarów wiejskich i rolnictwa oraz socjologia sportu. Od wielu lat prowadzi badania nad rozwojem obszarów wiejskich i polityką rolną. Swą wiedzę naukową i kompetencje wykorzystuje w pracach o charakterze konsultacyjno-eksperckim dla instytucji działających na rzecz środowisk lokalnych i wiejskich (między innymi dla: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Centrum Doradztwa Rolniczego).

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • bezpieczeństwo żywnościowe
 • socjologia obszarów wiejskich
 • socjologia sportu
 • socjologia turystyki (turystyka wiejska)
 • makrosocjologia

Publikacje (wybrane)

 • 2012: Nowak P., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2012: Nowak P., Praca na roli i produkcja rolna, Autoportret. Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury 4 (39).
 • 2012: Nowak P., Gorlach K., Drąg Z., Women on … Combine Harvesters? Women as Farms Operators in Contemporary Poland, Eastern European Countryside 18' 2012, Toruń.
 • 2012: Nowak P., Gorlach K. i Klekotko M., W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polaka socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi, [w:] Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy środkowej, A. Kaleta (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 2011: Nowak P., Społeczne bariery współpracy mieszkańców wsi, [w:] Stać na straży Leadera, L. Leśniak (red.), CDR Odział Kraków, Kraków.
 • 2011: Nowak P. i Seręga Z., Dynamika przemian cywilizacyjnych wiejskich społeczności lokalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, H. Podedworna i A. Pilichowski (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • 2010: Nowak P., Trzy mity i stereotypy o mieszkańcach wsi i rolnikach, [w:] Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność, B. Fedyszak – Radziejowska (red.), Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2010: Nowak P. i Gorlach K., Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka, [w:] Nowe inspiracje socjologii wsi, H. Podedworna (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 2010: Nowak P. i Gorlach K., Co dała integracja europejska polskiej wsi? W opinii socjologów, [w:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, J. Wilkin i I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Completed projects (selected)

 • Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi - projekt realizowany wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe w województwie małopolskim - własny projekt badawczy realizowany wraz z doktorantami IS UJ: mgr Adamem Dąbrowskim i mgr Mateuszem Magierowskim.
 • 2002: Uzyskanie grantu z University Research Corporation International (URCI) in Collage Park, Maryland na organizację współpracy międzynarodowej pomiędzy University of Cambridge, UK i Association of Social Technology, Russia, Tytuł projektu: Interaction of rural complexes and social institutions in the conditions of imperfect market.
 • 2003: Przygotowanie badań i opracowanie wyników pt. Czas wolny mieszkańców III i IV dzielnicy w Krakowie, badania realizowane dla Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
 • 2004: Przygotowanie i realizacja badań społecznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego pt. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego oraz ocena jakości pracy Policji. Badanie zlecone przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Prezentacja wyników badań na konferencji zorganizowanej 15 września 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. Raport w formie maszynopisu 27 stron.
 • 2004: Przygotowanie raportu z oceny pracowników AWF w Krakowie przez studentów. Opracowanie zlecone przez rektora AWF w Krakowie. Raport w formie maszynopisu liczy 327 stron (współautorzy: T. Jarmułka – Kliś i K. Myśliwska).
 • 2004: Udział w projekcie badawczym kierowanym przez prof. K. Gorlacha pt. Rise and Fall After Liberalization. A Study of Polish Municipalities, Wzloty i upadek w rezultacie liberalizacji: studium polskich społeczności lokalnych. BZ-II-NSF/04. Projekt realizowany ze środków PAN (Polska Akademia Nauk) i NSF (National Science Fundation). Partnerem w realizacji projektu jest American University, Department of Economics, Washington, D.C., USA.
 • 2006: Udział w projekcie badawczym wraz z D. Niedźwiecki i J. Nowakiem pt. Społeczno - kulturowa analiza problemów alkoholowych w Zamościu, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Zamość, raport w formie maszynopisu liczy 100 stron.
 • 2004 - 2009: Prowadzenie serii badań w czterech gminach wiejskich: Raciechowice, Szczurowa, Pleśna w woj. małopolskim i Bejsce w woj. świętokrzyskim na temat wprowadzania Wspólnej Polityki Rolnej na obszary wiejskie w Polsce. Badania prowadzone były w zespole: dr hab. Z. Seręga prof. UJ, dr P. Nowak i dr Z. Drąg. Badania finansowane ze środków Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2010 - 2012: Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, nr 2982/B/H03/2010/38 (MNiSW), wartość: 103 750,00 PLN, Uniwersytet Jagielloński, projekt własny habilitacyjny: kierownik.
 • 2011: Opracowanie koncepcji badań nad rozwojem obszarów wiejskich w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem osi IV Leader - PROW 2007-2013, dla Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Umowa nr |XA|652|FE|11.