Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

stanowisko: profesor

e-mail: krystyna.romaniszyn@uj.edu.pl


Krystyna Romaniszyn - zainteresowania badawcze: socjologia migracji, socjologia i antropologia konsumpcji, antropologia gospodarcza. Prowadziła badania terenowe wśród polskich emigrantów w Atenach (Grecja) w 1994 r., w Wiedniu (Austria) w 1999 r. Od roku 2017 jest profesorem zwyczajnym. Od roku 2015 jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN (kadencje w latach 2015-2018 i 2019-2022).

Wybrane publikacje książkowe: Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym (2011, redakcja naukowa i rozdział w książce), Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Analysis (2008, redakcja naukowa i rozdział w książce); Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna (2007); Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej (2005, redakcja naukowa i rozdział w książce) Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji (2003).

W latach 2001-2005 koordynowała polską część międzynarodowych badań (6FR) Representations of Europe and the nation in current and prospective member-states – political elites, media and civil society (EURONAT), w latach 2006-2008 koordynowała polską część międzynarodowych badań prowadzonych w ramach programu CLIOHRES.net. Była współkoordynatorką sesji na konferencjach:

 1. Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), Essex, W. Brytania, 1997 r, zatytułowanej: Migration and Fortress Europe;
 2. Europejskiego Towarzystwa Antropologów Społecznych (EASA), Wiedeń, Austria, 2004 r., zatytułowanej Facing the distance and proximity;
 3. Europejskiego Towarzystwa Antropologów Społecznych (EASA), Bristol, W. Brytania, 2006 r. zatytułowanej The Cultural Implications of International Migrations

oraz zorganizowała sesję nt. Człowiek w dobie konsumpcjonizmu, w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu PTS, Kraków 2010 r.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia i antropologia konsumpcji
 • socjologia migracji
 • antropologia gospodarcza

Najważniejsze publikacje

 • W obliczu końca Europy, jaką znamy, "Roczniku Kulturoznawcze" TN KUL 2020, t. XI, nr. 1, s. 17-40.
 • Esej reenzyjny: Społeczeństwo rynkowe po socjalizmie: Koncepcje Polanyiego w interpretacji Chrisa Hanna, "Kultura i społeczeństwo", 2020, nr 2, 217-225.
 • Migracje a zmiana celowa, "Studia Polonijne", t. 40, 2019, s. 5-32
 • Bazarowi obywatele bazarowych społeczeństw [w:] A. Szafrański (red.) Kultura-Bazar-Narracja, Wyd. KUL, Lublin 2019, s. 11-31
 • The immigrant as non-invented other, "Studia Polonijne", 2018 t. 39, s. 5-31.
 • Dobrobyt - sprawa prywatna? Polskie doświadczenia i opinie [w:] Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, PWN Warszawa 2018, s. 79-88.
 • Migracje: pozyskiwanie i trwonienie kapitału ludzkiego [w:] Socjologia ekonomiczna. Przewodnik pod redakcją Witolda Morawskiego, PWN Warszawa 2018, s. 347-354.
 • Theory on disorganisation in migrant families in contemporary migration research in Athens and Vienna [w:] Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Peter Lang, Frankfurt n/Menem 2017.
 • Dialog, którego zabrakło, o zbieżności i różnicach koncepcji i postulatów metodologicznych Stephena Gudemana i Clifforda Geertz’a [w:] Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja, red. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 29-49.
 • Nowa moralność w nauce [w:] Wiedza a moralność, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wydawnictwo KUL, 2017, s. 107-122.
 • Zaufanie w społeczeństwie uRynkowionym [w:] Zaufanie społeczne. Teoria - idee - praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 101-126.
 • Kulturowy wymiar migracji, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. M. Lesińska, A. Górny, P. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s.160-167.
 • Kolonializm w dobie globalizacji?, "ŚWIAT I SŁOWO ", 2(27), 2016, S. 13-29
 • Krótki wykład o utowarowieniu, Wyd. UJ, Kraków 2015, stron 156.
 • Termin "wypędzenie" jako sprawne narzędzie polityki [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, pod red. Jacka Wołoszyna, IPN, Lublin 2015, s. 31 - 48.
 • NOWA DROGA DO ZNIEWOLENIA? O ŻYCIU W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2011.
 • CULTURE AND MIGRATION: THE CULTURAL IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATIONS IN THE LIGHT OF FIELDWORK EVIDENCE, Nomos: Kraków 2008.
 • RZECZ O PRACY I KONSUMPCJI. ANALIZA ANTROPOLOGICZNA, Nomos: Kraków 2007.
 • PORTRETY I AUTOPORTRET – POLACY O SOBIE INNYCH NARODACH, EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ, Nomos: Kraków 2005.
 • KULTUROWE IMPLIKACJE MIEDZYNARODOWYCH MIGRACJI, KUL: Lublin 2003.
 • ŚWIAT GOSPODAREK LUDZKICH. O KSZTAŁTOWANIU SIE PRZEDMIOTU POZNANIA ANTROPOLOGII GOSPODARCZEJ, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 1994.
 • CHŁOPI POLSCY W KANADZIE (1896-1939), IRWiR PAN: Warszawa 1991.
 • Zmysłowy cyborg - człowiek w dobie konsumpcjonizmu [w:] A. Czerner, E. Nieroba (red.) Sudia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 (tom antydatowany na 2011), s. 187-212.
 • O użyteczności opisowo-oceniającego terminu wypędzenie – w kontekście dwóch przypadków przesiedlenia [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie – przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, H.P. Muller, M. Zielińska (red), Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2012, s. 93-112.
 • Nowe u naszych wrót: o modernizacji rodziny [w:] W. Morawski (red.) Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wydawnictwo Wolters Kluwer: Warszawa 2012, s. 508-529.
 • Europe, and the Polish state, nation, and national identity formation [w:] W. Spohn, A. Ichijo (red.) (2005) Entangled Identities. Europe and the Nation, s. 154-171, Ashgate, Londyn.
 • The cultural implications of international migrations, "POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW" Warszawa 2004, t.2, s. 141-159.
 • International migration as a challenge to the ‘cultural status quo' of the receiving societies [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Between Universal Values and Unbounded Diveristy, CEIFO-UNESCO: Sztokholm 2003, s. 126-166.
 • Migration-Cultural Diversification-Eurpeanization [w:] W. Spohn, A. Triandafyllidou (red.) Europeanization, National Identities and Migration. Changes in Boundary Construction between Western and Eastern Europe, Routhledge: Londyn 2003, s. 99-120.
 • Cultural diversification in Poland after 1989 [w:] P. Skalnik (red.) Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century: Voices from the Periphery, SET OUT: Praga 2000, s. 87-104.
 • Clandestine Labour Migration from Poland to Greece, Italy and Spain - Anthropological Perspectives [w:] R. King, G. Lazaridis, Ch. Tsardanidis (red.) Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe, Macmillan Londyn 2000, s. 125-144.
 • Towards cultural diversification in Poland: the effects of transition from 'closed' to 'open' society [w:] J. Dacyl, Ch. Westin (red.) Governance of Cultural Diversity: Selected Aspects, CEIFO/UNESCO: Stockholm 2000, s. 87-111.
 • The Presence of the Polish Undocumented in Greece in the Perspective of European Unification [w:] F. Anthias, G. Lazaridis (red.) Into the Margins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate, Aldershot 1999, s. 123-138.
 • The Invisible Community: Undocumented Polish Workers in Athens, "NEW COMMUNITY", 1996, 22(2), s. 321-333.
 • Polacy w Grecji. Cz.I Współczesna masowa migracja zarobkowa z Polski do Grecji (s.7-42); Cz.II Udział Polaków w greckiej gospodarce paralelnej, (s. 43-79); Cz.III Dziś i jutro nielegalnej Polonii w Grecji, (s. 80-98), "STUDIA POLONIJNE", Lublin 1995, t. 16, s. 7-98.

Wybrane zrealizowane projekty

 • Badania terenowe wśród polskich emigrantów w Atenach (Grecja 1993)
 • Badania terenowe wśród polskich emigrantów w Wiedniu (Austria 1999)
 • Koordynowanie polskiej części międzynarodowych badań (6 Ramowy) Representations of Europe and the nation in current and prospective member states – political elites, media and civil society (EURONAT) (2001-2005)