Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminy końcowe

Studenci i studentki zobowiązani są do zapoznania się z Rozdziałem IV. Prace i egzaminy dyplomowe oraz ukończenie studiów Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów:

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Termin ten nie może być przesunięty.

 

Kluczowy w przygotowaniu pracy dyplomowej jest rzetelny przegląd literatury.

Wsparcie w tym zakresie można uzyskać od promotora/promotorki, pracowniczek Biblioteki Instytutu Socjologii UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej.
 

Oferta Biblioteki Jagiellońskiej w zakresie przeglądu i udostępniania zbiorów oraz usług bibliometrycznych:


Materiał przygotowała mgr Anna Dziętło, Instytut Socjologii UJ

W badaniach społecznych, także tych prowadzonych w ramach prac magisterskich, powinny być przestrzegane zasady etyczne określone w Kodeksie Etyki Socjologa uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r.


Promotor pracy magisterskiej podejmuje decyzję, czy przedstawiony przez studenta/kę projekt badawczy przed jego realizacją wymaga zaopiniowania przez komisję ds. etyki badań.

 


Praca magisterska powinna być przygotowana z poszanowaniem praw autorskich, które określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zmianami).

Plagiatowanie, fabrykowanie i fałszowanie wyników badań jest niedopuszczalne (zob. § 13 Regulaminu studiów).


Warunkiem dopuszczenia studenta/studentki do egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (zob. § 20, pkt. 2 Regulaminu studiów).

Prosimy o uważne zapoznanie się z:


Zobacz: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Student/ka jest zobowiązany/a złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu!


Najpóźniej na 2 tygodnie przed termiem obrony, student/ka zobowiązany/a jest przesłać na adres mailowy anna.soczowka@uj.edu.pl tytuł swojej pracy dyplomowej oraz nazwisko promotora/ki, recenzenta/tki, przewodniczącego/ej komisji.

Dopiero po przesłaniu tych danych na wskazany adres mailowy możliwe jest wprowadzenie ich do systemu, a student/ka otrzymuje dostęp do Archiwum Prac UJ.

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją zamieszczania prac w AP UJ!

W sekretariacie (pokój 49) należy złożyć:


Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED EGZAMINEM!


Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu dydaktycznego (pokój 49) lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: anna.soczowka@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie (pokój 49) Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.

Materiał w przygotowaniu